Title: Výroba a využití didaktických pomůcek pro výuku žáků s metálním postižením
Other Titles: Making and using of didactic aids for teaching mentally handicapped children
Authors: Došková, Jana
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. [1-5]. ISBN 978-80-261-0131-4.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16698
ISBN: 978-80-261-0131-4
Keywords: didaktická pomůcka;mentálně postižení;základní školy
Keywords in different language: didactic tool;mentally retarded;primary schools
Abstract: Tématika diplomové práce se zaměřuje na výrobu a využití didaktických pomůcek pro výuku žáků s mentálním postižením. Cílem diplomové práce je shromáždit ucelené poznatky o potřebách žáků s mentální retardací a stanovit specifika didaktických pomůcek ve vzdělávacím procesu těchto žáků. Na základě charakteristiky výchovně-vzdělávacího programu základní školy speciální vytvořit soubor účinných didaktických pomůcek, který by sloužil učitelům a rodičům jako vhodná inspirace nejen pro zpestření hodin, ale také jako další možnost, jak děti s mentálním postižením naučit hravou formou praktickým dovednostem a schopnostem. Pomocí dílčích cílů zjistit, zda aplikace vytvořených didaktických pomůcek může napomáhat k rozvinutí motorických, rozumových, smyslových a komunikačních schopností. Zároveň dlouhodobějším pozorováním ověřit, zda se může používání vhodně zvolených didaktických pomůcek odrazit ve větší míře samostatností a menší závislostí žáků s mentálním postižením na svém okolí. Častějším používáním didaktických pomůcek jsme docílili toho, že žáci nepociťují učivo jako obtížné a nudné, zadané úkoly zvládají bez větších obtíží, nejsou stresovaní, ale jsou spokojení a šťastní. Jsou samostatnější, šikovnější a hlavně chodí do školy rádi. Používání didaktických pomůcek ve výuce je tak pro žáky s mentálním handicapem velmi přínosné.
Abstract in different language: Subject of the thesis is concentrated on making and using didactical aids for pupils with mental disabilities. The aim of the thesis is to gather complete knowledge about the pupils with mental retardation and define the specifics of didactical aids in their educational process. On the basis of the characteristics of the educational programme of the special basic school, the set of effective didactical aids will be created, which will help to teachers and parents as suitable inspiration not only for making lessons more varied, but also as another possibility how to teach the children with mental disability to new skills and abilities in playful way. With the help of partial aims to find out if the application of created didactical aids can help to develop motoric, intellectual, sensual and communicational abilities. At the same time to verify by long-term observation, if using of well chosen didactical aids can have an impact on greater self-reliance and smaller dependence of the pupils with mental disability on their surroundings. By frequent using the didactical aids we achieved that the pupils don´t feel the schoolwork to be difficult and boring, they manage their work without bigger problems, they are not stressed, but satisfied and happy. They are more independent, more skill full, and what´s more, they like going to school. Using didactical aids in education is very beneficial for pupils with mental disability.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doskova_clanek.pdfPlný text375,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.