Title: Kožní choroby z povolání
Other Titles: Occupational skin diseases
Authors: Pavorisová, Katarína
Advisor: Resl, Vladimír
Referee: Holubová, Adéla
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17935
Keywords: kožné choroby;povolanie;dermatitídy;profesionálne dermatózy;ekzémové ochorenia.
Keywords in different language: skin diseases;occupation;dermatitis;professional dermatoses;eczema disease.
Abstract: Diplomová práca sa zaoberá kožnými chorobami z povolania a najčastejšími príčinami tejto problematiky. Teoretická časť zoznamuje čitateľa s príčinami vzniku kožných chorôb. Stručne charakterizuje najčastejšie kožné choroby z povolania. Súčasne popisuje ako sa lieči tento probléme ako sa uznáva a odškodné zamestnávateľa za vznik tejto problematiky. V praktickej časti je spracované dotazníkové šetrenie zamerané najmä na zdravotné sestry na ich prevenciu a vedomostné znalosti o tejto problematike, najohrozenejšie oddelenia v nemocniciach.
Abstract in different language: This thesis deals with occupational skin diseases and the most common causes of this problem. The theoretical part introduces the reader the causes of skin diseases. Briefly describes the most common occupational skin diseases. At the same time describes how to treat this issue as recognized by the employer and compensation for causing this issue. The practical part is processed questionnaire survey focused mainly on nurses for their prevention knowledge and understanding of this issue, the most vulnerable departments in hospitals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova praca.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pavorisova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce574,02 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pavorisova_oponent.pdfPosudek oponenta práce916,22 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pavorisova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce414,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.