Title: Věcná břemena - porovnání právní úpravy dle z. č. 40/1964 Sb. a z. č. 89/2012 Sb.
Other Titles: Easements - In comparison of the law no. 40/1964 Sb. and no. 89/2012 Sb.
Authors: Turek, Lukáš
Advisor: Spurná, Kristýna
Referee: Kalný, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18097
Keywords: věcná břemena;služebnosti;reálná břemena;vznik věcných břemen;zánik věcných břemen
Keywords in different language: easements;servitudes;creation of easements;termination of easements
Abstract: V této práci se pokusím vymezit základní pojem věcných břemen, druhy věcných břemen, jejich způsob vzniku, za jakých okolností dochází ke změnám a k jejich zániku, jejich staro nového rozdělení na služebnosti a reálná břemena, a to podle stávající právní úpravy z. č. 40/1964 Sb. a podle nové právní úpravy z. č. 89/2012 Sb. Dále se okrajově zaměřím na jejich historický vývoj, jelikož základy tohoto institutu jsou zaneseny již v římském právu. Cílem diplomové práce je, aby čtenář získal základní a ucelený přehled o institutu věcného břemena, jeho právní úpravy a historie.
Abstract in different language: In this work I will try to define the basic concept of easements, the types of easements, and under what circumstances there are formed. in which situation changes are made and their demission. the new division of their old servitude to a real burden, according to the current legislation of. no. 40 / 1964 Coll. and under the new legislation from. no. 89/2012 Coll. Furthermore marginally focus on their historical development, as the foundation of this institute are already entered in Roman law. The aim of this thesis is that the reader gets the basic and comprehensive overview of the Institute of the easement, the legislation and history.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - vecna bremena.pdfPlný text práce383,52 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Turek.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Turek R09M0348P.pdfPosudek oponenta práce970,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Turek R09M0348P.pdfPrůběh obhajoby práce288,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.