Title: Zástavní právo dle nového občanského zákoníku
Other Titles: Right of Lien under the new Civil Code
Authors: Stýskalová, Michaela
Advisor: Pelech, Josef
Referee: Spurný, Radek
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18098
Keywords: zástavní právo;pojem zástavního práva;nový občanský zákoník;vznik zástavního práva;výkon zástavního práva;práva a povinnosti ze zástavního práva;změna zástavního práva;zánik zástavního práva;podzástavní právo;historie zástavního práva v ČR
Keywords in different language: right of lien;concept of right of lien;new civil code;origin of right of lien;performance of right of lien;discretions and duties from right of lien;modification in right of lien;extinction of right of lien;sublien right;history of right of lien in CR
Abstract: Diplomová práce se zabývá právní úpravou zástavního práva v České republice. Práce je zejména zaměřená na platnou a účinnou právní úpravu, která je kodifikovaná v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V práci je rovněž popsán stručný historický vývoj tohoto institutu na území České republiky, jehož kořeny sahají až k dobám římského práva. Práce se zaměřuje na vymezení pojmu zástavního práva, zařazení do právního systému České republiky, upravuje funkci, povahu a účel, rovněž jako vznik, změny, práva a povinnosti, výkon i zánik zástavního práva. Závěr práce se věnuje zhodnocení nové právní úpravy včetně srovnání se slovenskou právní úpravou zástavního práva.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the legal regulation of the right of lien in the Czech Republic. The thesis is mainly focused on the currently valid legislation that is codified in the Act no. 89/2012 Coll., the Civil Code. The paper also describes a brief history of the institute of lien in the Czech Republic, with the roots dating back to the times of the Roman law. The aim of this work is to define the lien, the classification in the legal system of the Czech Republic and it also regulates the function, nature and purpose of the lien, as well as the origin, modifications, rights and obligations, performance and the extinction of lien. The conclusion of the thesis is preocupied with the evaluation of the current legislation and includes a comparison with the Slovak legislation of lien.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zastavni pravo dle noveho obcanskeho zakoniku.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Styskalova.pdfPosudek vedoucího práce375,88 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Styskalova.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Styskalova.pdfPrůběh obhajoby práce265,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.