Title: Věcná břemena v novém občanském zákoníku
Other Titles: easements in the new Civil Code
Authors: Desenská, Tereza
Advisor: Spurná, Kristýna
Referee: Pelech, Josef
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18103
Keywords: věcná břemena;služebnosti;reálná břemena;vznik;změna;zánik;pozemková služebnost;osobní služebnost
Keywords in different language: easements;servitude;real easement;formation;change;termination;landed servitude;personal servitude
Abstract: Tato práce pojednává o věcných břemenech, o jejích rozdělení na služebnosti a reálná břemena. Cílem bylo přiblížit, jak věcná břemena vznikají, co je jejich obsahem a jakým způsobem zanikají. Dále se ve své práci věnuji osmi pozemkovým a třem osobním služebnostem, u kterých jsem vždy nastínila jejich obsah a využití.
Abstract in different language: This thesis deals withs easements,allocate them to servitude and real easement. The aim was to show how easements created what is their content and how they expire. Furthermore, in my work eight land and three personal servitude, where I always have outlined the content and use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Desenska.pdfPlný text práce581,91 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouci Desenska.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Desenska.pdfPosudek oponenta práce361,38 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Desenska.pdfPrůběh obhajoby práce308,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.