Title: Osvojení
Other Titles: Adoption
Authors: Fialová, Šárka
Advisor: Šíma, Alexander
Referee: Kalný, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18104
Keywords: osvojení;osvojení zletilého;statusová změna;náhradní rodinná péče;nejlepší zájem dítěte;občanský zákoník;řízení ve věcech osvojení
Keywords in different language: adoption;adoption of adult;status change;surrogate parenting;the best interest of the child;civil code;the court proceedings on adoption
Abstract: Diplomová práce se zabývá institutem osvojení. Cílem práce je deskripce vnitrostátní právní úpravy účinné od 1.1.2014 se zaměřením na analýzu problematických ustanovení, jež mohou působit problémy v aplikační praxi. V úvodu je vysvětlen samotný pojem osvojení, jeho koncept a legální definice. Následuje výčet a srovnání jednotlivých druhů osvojení, především je pak rozebrán institut osvojení zletilého. Převážná část práce je zaměřena na hmotněprávní úpravu osvojení obsaženou v občanském zákoníku a podává ucelený přehled předpokladů a následků osvojení v něm obsažených. Opomenuta však není ani procesněprávní úprava osvojení zakotvená v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Práce dále obsahuje komparaci s právní úpravou SRN.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the concept of adoption. This thesis focuses on description of the national legislation of adoption that is effective from January 1, 2014, and analysis of certain problematic provisions, which may cause problems in application practice. The introductory chapter of the thesis is to explain the very concept of adoption as well as the legal definition and the concept of adoption as a status change. The following part is devoted to description and comparison of individual types of adoption, especially adult adoption is closely examined. The major part of the thesis is aimed on substantive rules of adoption that are included in Civil Code, and provides a comprehensive overview of assumptions and legal consequences of adoption contained therein. Legal regulation of adoption, as it is governed with respect to adjective law by the Act on Special Judicial Proceedings (ZŘS), is neither neglected. Furthermore, the thesis includes a comparison with FRN legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_-_Sarka_Fialova.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Fialova.pdfPosudek vedoucího práce774,13 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Fialova.pdfPosudek oponenta práce945,78 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Fialova.pdfPrůběh obhajoby práce286,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.