Title: Závěť podle nového občanského zákoníku
Other Titles: Testament according to the new Civil Code
Authors: Háková, Ivana
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Spurný, Radek
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18106
Keywords: pořízení pro případ smrti;závěť;zůstavitel;formální a obsahové náležitosti;formy;zrušení;neopomenutelný dědic;povinný díl;vydědění
Keywords in different language: disposition mortis causa;testament;testator;formal and content requirements of;forms;cancellation;inalienable heir;forced share;disinheritance
Abstract: Má práce se zabývá aktuální úpravou závěti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. První část práce obsahuje obecné vymezení pojmu závěť a jeho zařazení do skupiny pořízení pro případ smrti. Dále zde nalezneme i základní požadavky na platnost jakékoliv závěti. Druhá část práce se věnuje formám závěti, které lze obecně klasifikovat na závěť soukromou listinou, veřejnou listinou a privilegované závěti. Třetí část práce je zaměřena na zrušení pořízené závěti, a to prostřednictvím pořízení nové závěti nebo odvolání závěti. Poslední část práce je věnována potomkům zůstavitele, kteří mají postavení nepominutelného dědice.
Abstract in different language: The thesis deals with the actual legislation of testament by the act no. 89/2012 Coll., the Civil Code. The first part of the thesis defines a general definition of the testament and its inclusion in the group of disposition mortis causa. We can also find the basic requirements for the validity of any testaments. The second part of the thesis concerns the forms of testaments, which can be generally classified as testaments through private deed, testaments through public document and privileged testaments. The third part focuses on the cancellation of the testament, through making a new testament or cancellation of testament. The last part is dedicated to the descendants of the testator, who have the status of an a forced heir.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce763,66 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Hakova.pdfPosudek vedoucího práce847,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Hakova.pdfPosudek oponenta práce972,07 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Hakova.pdfPrůběh obhajoby práce279,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.