Title: Uzavírání smluv
Other Titles: Conclusion of a contract
Authors: Hanusek, Martin
Advisor: Šíma, Alexander
Referee: Spurná, Kristýna
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18107
Keywords: uzavírání smlouvy;oferta;akceptace;kontraktační proces
Keywords in different language: conclusion of contract;offer;acceptance;contracting process
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou uzavírání smluv a vychází z úpravy obsažená v novém občanském zákoníku. Jejím cílem je popis a analýza kontraktačního procesu, jeho změny a dopady v souvislosti s rekodifikací. První část této práce charakterizuje smlouvu jako způsob právního jednání, vyjmenovává nové principy smluvního práva a vymezuje kritéria, podle nichž právní teorie mezi různými smlouvami rozlišuje. Poté následuje teoretický rozbor nového institutu předsmluvní odpovědnosti s analýzou dopadů na subjekty předsmluvních jednání. Třetí část pojednává o kontraktačním procesu samém, tedy podání nabídky, jejímu posouzení a přijetí. V posledních třech částech této diplomové práce pak čtenář najde rozbor zvláštních a jinak specifických způsobů uzavírání smluv.
Abstract in different language: The thesis focuses on conclusion of a contract and is based on the new Civil code. It's aim is description and analysis of the contractional process, its changes and effects related to the recodification. The first part of this thesis labels a contract as a form of juridical act, lists new principals of contractual law and defines standards used by the legal theory to differentiate between different contracts. This is followed by a theoretical analysis of precontractual responsibility and its effects on contractual parties. The third part expounds the contractual process itself, that is offer, its evaluation and acceptance. The last three parts contain an analysis of special manners and other alternatives to conclude a contract.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - HANUSEK.pdfPlný text práce551,51 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Hanusek.pdfPosudek vedoucího práce752,87 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Hanusek.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Hanusek.pdfPrůběh obhajoby práce296,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.