Title: Charakteristika věcných práv k věcem cizím
Other Titles: Characteristics of real rights to things foreign
Authors: Tolnayová, Klára
Advisor: Pelech, Josef
Referee: Pauly, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18130
Keywords: věcná práva k věcem cizím;evidence věcných práv;právo stavby;věcná břemena;zástavní právo;podzástavní právo;zadržovací právo;komparace
Keywords in different language: real rights to things foreign;register of real rights;right of construction;easements;rights of lien;comparison
Abstract: Práce podrobně rozebírá jednotlivé instituty věcných práv k věcem cizím, včetně vymezení tohoto pojmu a vývoje evidence věcných práv. V důsledku nabytí účinnosti NOZ byli některé instituty věcných práv k věcem cizím restrukturalizovány a dokonce zavedeny i nové. Práce proto na to reaguje i komparací staré a nové občanskoprávní úpravy včetně případných kladů a záporů těchto institutů.
Abstract in different language: The thesis closely examines the various institutes of property rights to things foreign, including the definition of this concept and the development of evidence property rights. The entry into force NOZ were certain institutions of property rights to things foreign restructured and even introduced new. This thesis reacts with the comparison of old and new civil legislativ regulations, including possible pros and cons of these institutes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Klara Tolnayova.pdfPlný text práce355,58 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Tolnayova.pdfPosudek vedoucího práce531,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Tolnayova.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Tolnayova.pdfPrůběh obhajoby práce291,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.