Title: Automatizace postupů při zpracování dat z účetního deníku pro účely auditu
Other Titles: Bookkeeping journal's data processing automation for financial audit
Authors: Stelzer, Jakub
Advisor: Svoboda, Milan
Referee: Gangur, Mikuláš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18175
Keywords: zpracování dat;automatizace;visual basic;programování;informační systémy;audit
Keywords in different language: data processing;automation;visual basic;programming;information system;audit
Abstract: Tématem bakalářské práce je automatizace postupů při zpracování dat z účetních deníků pro účely auditu. Hlavním cílem této práce je navržení automatizace zjednodušující výstupy z účetních deníků. K dosažení tohoto cíle bylo nutné definovat základní pojmy z oblasti informačních systémů a charakterizovat problematiku roztříštěnosti informačních systémů a ekonomických softwarů. Tyto definice jsou popsány v teoretické části práce. V praktické části práce jsou rozebrána vstupní data a jejich podoba. Jsou rozebrány vybrané možnosti automatizace zpracování dat a je navržen skript v jazyce Visual Basic, který data zpracovává. Efektivnost zvoleného řešení a možná rozšíření jsou popsány v poslední části práce. Pro lepší přehled jsou použity grafy, tabulky, obrázky, části kódu a vývojové diagramy. Na základě zjištěných se došlo k závěru, že popsaný návrh řešení je efektivní.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis is named Bookkeeping journal's data processing automation for financial audit. The main goal of my thesis is design automation that will simplify output data from bookkeeping journals. To achieve this goal it was necessary define the basic concept of information systems and describe fragmentation issue of information systems and economic software. These definitions are described in the theoretical part. In practical part is analysis of the output data and their structure. In practical part are also analyzed selected options of data processing automation and designed script in Visual Basic, which processes these data. The efficiency of selected solution and possible extension are described in the last part. For better understanding there were added graphs, charts, pictures, parts of code and flowcharts. Based on previous information the selected solution can be described as a successful one.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_STELZER_Jakub.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Stelzer Vedouci.pdfPosudek vedoucího práce599,08 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Stelzer oponent.pdfPosudek oponenta práce571,65 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Stelzer.pdfPrůběh obhajoby práce212,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.