Title: Využití experimentální ekonomie pro úlohy podnikové ekonomiky
Other Titles: Utilization of Experimental Economics for Business Economy Problems
Authors: Aleš, Radek
Advisor: Martinčík, David
Referee: Hruška, Zdeněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18191
Keywords: experimentální ekonomie;classroom experiment;dopravní úloha;decentralizované rozhodování
Keywords in different language: experimental economics;classroom experiment;transportation problem;decentralized decision making
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá aplikací experimentální ekonomie v podnikové ekonomice. Autor práce si klade celkem tři cíle. Nejprve se snaží charakterizovat oblast experimentální ekonomie včetně jejího historického vývoje a shrnout základní metodologii při návrhu a realizaci ekonomických experimentů. V další části práce autor analyzuje možnosti využití experimentální ekonomie v podnikové ekonomice. Nakonec představuje classroom experiment, který realizoval společně s kolegy na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Experiment byl zaměřen na vyváženou dopravní úlohu. Záměrem experimentátorů bylo získat decentralizované řešení tohoto problému prostřednictvím tržní interakce a toto řešení následně porovnat s optimálním řešením a s dalšími dvěma přípustnými řešeními získanými pomocí heuristických metod. Výsledky experimentu ukázaly, že decentralizované řešení dopravní úlohy vede k dosažení nízkých celkových dopravních nákladů blízkým optimu, přičemž zvolený typ aukce nemá na tento výsledek žádný vliv.
Abstract in different language: This thesis deals with application of experimental economics in business economy. The author proposes a total of three goals. First goal, the author tries to characterize the field of experimental economics, including its historical development and also summarizing the basic methodology for the design and implementation of economic experiments. In the second goal, he analyzes the possibility of using experimental economics in the business economy. The last goal, author presents classroom experiment, which he completed with colleagues at the Faculty of Economics University of West Bohemia in Pilsen. The experiment researched balanced transportation problem. The intention of the experimental team was to get a solution of this problem through market interaction, and then compare the solution with the optimal solution and two other solutions obtained using heuristic methods. The results of the experiment showed that a decentralized solution obtained lead to achieving low transport costs which are close to optimum, to note any selected type of auction does not affect the result.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace-Ales_K12B0174P.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-bp pv Ales.PDFPosudek vedoucího práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
oponent-bp po ales.PDFPosudek oponenta práce907,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ob Ales.PDFPrůběh obhajoby práce496,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.