Title: Vliv okolí podniku na konkrétní podnik
Other Titles: The influence of surroundigs on a specific company
Authors: Kutlák, Jiří
Advisor: Šimonová, Lenka
Referee: Jermář, Milan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18555
Keywords: okolí podniku;vnitřní okolí;Porterův model pěti sil;makrookolí;SWOT analýza
Keywords in different language: business environment;internal environment;Porter's five forces model;macroenvironment;SWOT analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce na téma "Vliv okolí podniku na konkrétní podnik" se zabývá analýzou vlivu okolí na společnost BIG association s.r.o. V první části je představena zvolená společnost. Další část práce se věnuje analýze vnitřního a vnějšího okolí výše uvedeného podniku. Vnitřní okolí je charakterizováno na základě rozboru hmotných, nehmotných, finančních, lidských a marketingových zdrojů. Vnější okolí se dále dělí na mikrookolí a makrookolí. Pro analýzu mikrookolí je využit Porterův model pěti sil. Závěrečná část práce se věnuje zhodnocení vlivu okolí pomocí SWOT analýzy. V návaznosti na výsledky této analýzy jsou společnosti navrhnuta opatření pro budoucí vývoj. Práce je pro větší přehlednost koncipována na základě prolínání teoretické a praktické části.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis on the theme "The influence of the surroundings on a specific company" is dedicated to analysis of the influence that surroundings have on a BIG association s.r.o. The first part introduces the company. Following part examines the internal and the external environment of the firm. Internal environment is evaluated by analysis of tangible and intangible, human, financial and marketing resources. External environment is further divided into micro and macro environment. To analysis the micro environment is used Porter's model five forces. The final part is devoted to the evaluation of the influence of surroundings by using SWOT analysis. Building on the results of this analysis are suggested measures for future development of the company. The thesis is conceived for greater clarity on the basis of interconnection theoretical and practical parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KUTLAK_Jiri_2015.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_kutlak_VP.pdfPosudek vedoucího práce572,17 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_kutlak_OP.pdfPosudek oponenta práce470,61 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-kutlak_BP.PDFPrůběh obhajoby práce757,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.