Title: Využití FV systému pro zásobení rodinného domu elektřinou
Other Titles: Utilization of PV system for family house electric power supply
Authors: Svatoš, Ladislav
Advisor: Hejtmánková, Pavla
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18839
Keywords: obnovitelné zdroje;solární energie;fotovoltaická elektrárna;zelený bonus;ekonomická analýza.
Keywords in different language: renewable energy sources;solar energy;photovoltaic power plant;green bonus;economic analysis.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou fotovoltaických zdrojů. Je zde popsán princip přeměny slunečního záření na elektřinu, tzv. fotovoltaický jev, jsou uvedeny možnosti využití fotovoltaických panelů k výrobě elektřiny a zhodnoceny výhody a nevýhody sluneční energie pro přeměnu na energii elektrickou. Dále je prezentováno využití fotovoltaiky pro dodávku elektřiny do konkrétního rodinného domu, popsány jednotlivé komponenty fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše tohoto domu a provedena kompletní ekonomická analýza jeho zásobení elektřinou, včetně výpočtu doby návratnosti vynaložené investice a ziskovosti tohoto FV systému.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with photovoltaic sources. Here is described the principle of the converting solar radiation into electricity, that is called photovoltaic effect, the possibilities of the utilising of solar panels to generate electricity are present and advantages and disadvantages of solar energy for transformation to electric energy are assessed here. Next the utilising photovoltaics for supply of electricity to factual house are presented, components of photovoltaic plant placed on the roof of the house are performed and complete economic analysis of the supply of electricity of the house, including the calculation of the payback period of the investment and profitability from photovoltaic system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Svatos_2014_Vyuziti FV systemu pro zasobeni rodinneho domu elektrinou.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058697_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce263,35 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058697_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,98 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-058697_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.