Title: Gibraltar and its Significance for Britain and its Inhabitants
Other Titles: Gibraltar and its Significance for Britain and its Inhabitants
Authors: Hromiaková, Michala
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Raisová, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19204
Keywords: Gibraltar;historie;strategická poloha;vojenská základna;obchodní příležitosti;turistická destinace
Keywords in different language: Gibraltar;history;strategic location;military base;business opportunities;tourist destination.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá Gibraltarem, britským zámořským územím, a jeho vztahem s Británií. Cílem práce je zjistit, v čem je tento poloostrov důležitý pro Británii a jaký případný přínos znamená pro Brity. Na začátku je čtenář seznámen se základními informacemi o tomto poloostrově. Následně jsou prezentována vysvětlení z historického hlediska. V další kapitole je objasněno využití strategické polohy území se zaměřením na období druhé světové války a také na dopravní, komunikační a zpravodajskou vybavenost až do současnosti. Dále jsou zdůrazněny silné stránky a případné výhody pro britské podnikatele ve srovnání s Británií. Jedna z částí práce se také zabývá cestovním ruchem a pokouší se určit, v jakém rozsahu je Gibraltar žádanou destinací mezi britskými turisty a cestovateli. Cílem následující kapitoly je stanovit míru důležitosti pro Brity samotné z hlediska obchodních příležitostí a životní úrovně. Pro větší autentičnost jsou uvedeny také názory občanů Gibraltaru stejně jako Britských obyvatel.
Abstract in different language: The Bachelor's thesis is concerned with the Rock of Gibraltar, a British overseas territory, and its relation with Britain. The objective is to determine a significance of the peninsula to Britain and its potential contribution to the British. At the beginning the reader gains basic facts about the territory. Subsequently, there are given explanations from the historical point of view. In the following chapter, the use of the Rock's strategic location is clarified with focus on the period of the Second World War as well as on transport, communications and intelligence facilities up to the present. Next chapter emphasizes its strong points and potential benefits for British businessmen in comparison with the United Kingdom. One of the parts also deals with tourism and attempts to indicate in which extent this destination is sought-after among British tourists and travellers. The goal of the following chapter is to determine the rate of Gibraltar's importance for the British themselves from the point of view of business opportunities and living standards. The opinions of Gibraltar's citizens as well as those of UK residents are presented to add authenticity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hromiakova_2015_Gibraltar and its Significance for Britain and its Inhabitants.pdfPlný text práce803,64 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hromiakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce532,3 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hromiakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce503,32 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hromiakova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce435,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.