Title: Translation from the field of housing and interior decoration with a commentary and glossary
Other Titles: Translation from the field of housing and interior decoration with a commentary and glossary
Authors: Švecová, Lenka
Advisor: Dejmalová, Lenka
Referee: Tihelková, Alice
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19220
Keywords: překlad;překladatelské metody;funkční styly;glosář;interiér;dekorace;design;bydlení
Keywords in different language: translation;translation methods;functional styles;glossary;interior;decoration;design;housing
Abstract: Bakalářská práce se zabývá překladem tří vybraných textů z oblasti bydlení a interiérových dekorací. Všechny překlady jsou doplněny komentářem a glosářem. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je uveden krátký přehled základních překladatelských metod, rozdíly mezi literárním a neliterárním překladem a vymezení funkčních stylů, které se vyskytují v anglickém jazyce.Praktická část obsahuje překlady tří textů z angličtiny do češtiny. Každý překlad je doplněn komentářem, který se skládá z makroanalýzy, která se zabývá původním textem a mikroanalýzy, která komentuje cílový text a překladatelské problémy. Poté následuje glosář termínů, kde jsou uvedeny odborné termíny z výchozích textů, jejich definice a české ekvivalenty.
Abstract in different language: The Bachelor´s thesis deals with the translation of three selected text from the field of housing and interior decoration. All translated texts are supplemented with the commentary and glossary. The whole thesis is divided into two main parts, the theoretical one and the practical one. The theoretical part provides the brief overview of the theory of translation, the differences between literary and non-literary translation and the description of functional styles used in English language.The practical part contains the translation of three English texts into Czech. Each translation is supplemented with the commentary consisting of macro approach analysis dealing with the source text and micro approach analysis commenting on the target text and translation problems. Than the following glossary of terms contains terms from source texts, their definitions and Czech equivalents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lenka Svecova Bakalarska prace.pdfPlný text práce321 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Svecova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce528,95 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Svecova - oponent.pdfPosudek oponenta práce524,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Svecova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce303,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.