Title: Překlad prózy: Fitzgeraldův Great Gatsby a jeho překlady
Other Titles: Prose translation: Fitzgerald´s Great Gatsby and its translations
Authors: Mauermannová, Lenka
Advisor: Skopečková, Eva
Referee: Mišterová, Ivona
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19224
Keywords: literární překlad;Francis Scott Fitzgerald;Great Gatsby;srovnání;Lubomír Dorůžka;Rudolf Červenka;Alexander Tomský
Keywords in different language: literary translation;Francis Scott Fitzgerald;Great Gatsby;comparison;Lubomír Dorůžka;Rudolf Červenka;Alexander Tomský
Abstract: Tato práce se zabývá srovnáním dvou vybraných překladů Velkého Gastbyho od F. Scotta Fitzgeralda. Pro účel této práce byl vybraný překlad od Lubomíra Dorůžka z roku 1979 a překlad Rudolfa Červenky a Alexandra Tomského z roku 2011, z důvodu jejich odlišné doby vzniku. Tato práce je rozdělena do čtyř částí. První tři části jsou teoretické, zabývají se teorií překladu (převedším literárnímu předkladu) a životem a dílem F. Scotta Fitzgeralda. Poslední část je praktická. Zabývá se srovnání čtyř vybraných částí z dvou různých překladů Velkého Gatsbyho. V průběhu srovnání byl použit popisně vysvětlující přístup, překlady byly analyzovány a popsány ve vztahu k předloze. Koncept reprodukční strategii definovaný Jiřím Levým byl také brán v úvahu. Praktická část byla zakončena stručným shrnutím. V příloze jsou vybrané přebaly knih Velké Gatsbyho (jak originálu tak a obou přeložených verzí). V příloze jsou také stručné životopisy zmiňovaných českých překladatelů.
Abstract in different language: This thesis deals with the comparison of two selected translations of F. Scott Fitzgerald´s The Great Gatsby. For this purpose, the translation of Lubomír Dorůžka from 1979 and translation of Rudolf Červenka and Alexander Tomský from 2011 were chosen, due to the different period of their origin. The thesis is divided into four parts. The first three parts are theoretical; they deal with the theory of translation (literal translation in particular) and the life and work of F. Scott Fitzgerald. The last part is a practical one. It is dedicated to the comparison of four selected extracts from the two different translations of The Great Gatsby. In the course of the comparison, the descriptive/explanatory approach was used in order to identify and describe the translations with respect to the source text. The concept of reproducing strategy defined by Jiří Levý was also taken into consideration. The practical part is concluded by summary. In the appendices, there are selected book covers of The Great Gatsby (of the original as well as of the both translated versions). There are also brief biographies of the Czech translators.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prose translation. Fitzgerald´s Great Gatsby and its translations.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mauermannova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce669,61 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Mauermannova - oponent.pdfPosudek oponenta práce768,25 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Mauermannova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce382,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19224

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.