Title: Postsovětská střední Asie - transnacionální region mezi Ruskem a Čínou
Other Titles: Post-Soviet Central Asia - transnational region between Russia and China
Authors: Žiaková, Tatiana
Advisor: Šanc, David
Referee: Naxera, Vladimír
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19515
Keywords: střední Asie;region;Rusko;Čína;ropa;plynovod;zájmy;spolupráce;národ;hranice;bezpečnost
Keywords in different language: central Asia;region;Russia;China;oil;interests;pipeline;cooperation;nation;borders;security
Abstract: Región Stredná Ázia bol po dlhú dobu pre vedecké skúmanie uzavretou a vskutku nezaujímavou oblasťou. Dnešné stredoázijské republiky v tomto prostredí ako integrálna súčasť vtedajšieho Sovietskeho zväzu jednoznačne patrili do sféry ruského vplyvu. Vyhlásenie nezávislosti štátov v tomto regióne, nech už bolo akokoľvek relatívnym, otvorilo možnosti mocenského súperenia pre viacerých aktérov. Hlavným cieľom tejto práce bude zistiť, či v prípade kedy nahliadame na región Strednej Ázie ako transnacionálny, existuje v rámci oblasti jednotný trend smerovania k ruskému alebo čínskemu regiónu. Sekundárne sa budeme zaoberať otázkou, či prítomnosť takéhoto trendu v ekonomickej rovine musí byť podmienená spoluprácou v rovine politickej, prípadne či je tento trend posilňovaný kultúrnymi a náboženskými väzbami. Prostredníctvom analýzy zahraničnej a hospodárskej politiky stredoázijských štátov sa pokúsime overiť hypotézu, že priklonenie k určitej oblasti bude dané primárne rozvojom obchodných vzťahov. Práca sa zaoberá definíciou regiónu Stredná Ázia, jeho vzťahmi s Ruskom a Čínou, problematikou produktovodov a spolupráce v rámci regionálnych organizácií.
Abstract in different language: The region of Central Asia has been a long time shut for scientific investigation and indeed unattractive area. Central Asian Republics as an integral part of the then Soviet Union clearly belong to the sphere of Russian influence. Declaration of Independence of states in this region opened the possibility of power rivalry for several players.The main objective of this work will be to determine whether there is in the transnational Central Asian region the single trend moving towards the Russian or Chinese region. Secondarily, whether the presence of such a trend in the economic plane must be conditional cooperation on the political level, or whether this trend strengthening the cultural and religious ties. Through the analysis of foreign and economic policies of Central Asian states we will try to verify the hypothesis that adherence to a particular area will be develop by trade relations.This work dealing with the definition of the Central Asian region, its relations with Russia and China, the issue of pipelines and cooperation within regional organizations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska praca.pdfPlný text práce554,95 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Ziakova_POL-VED.docxPosudek vedoucího práce40,59 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-Ziakova_OPO.pdfPosudek oponenta práce164,58 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Ziakova.pdfPrůběh obhajoby práce352,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19515

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.