Title: Postavení dítěte v britské literatuře 19 st.
Other Titles: Severe Situation of Children in 19th Century Britain and its Depiction in the Selected Novels of Charles Dickens, Charlotte Brontë and Thomas Hardy
Authors: Kuzebauch, Jan
Advisor: Potočňáková, Magdaléna
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19648
Keywords: velká británie;děti;průmyslová revoluce;britská literatura;charles dickens;charlotte brontë;thomas hardy;child labour;19. století
Keywords in different language: great britain;children;industrial revolution;british literature;charles dickens;charlotte brontë;thomas hardy;child labour;19th century
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je popsat období 19. století ve Velké Británii a poukázat na život obyčejných dětí a zejména dětí z chudých rodin. Jejich životy byly krutě poznamenány nástupem průmyslové revoluce. Mnoho rodin muselo změnit svůj tradiční způsob života a bylo nuceno se přestěhovat se z vesnic do rychle rostoucích měst. Tento jev nezůstal nezachycen v soudobé literatuře. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, které se věnují románům Charlese Dickense Oliver Twist, Charlotte Brontëové Jane Eyrové román Neblahý Juda Thomase Hardyho. Každý z těchto románů popisuje jinou oblast obtíží, se kterými se mohli potýkat děti v 19. století. Osudy hrdinů těchto románů jsou porovnány s reálnými příklady z historie. Práce také popisuje, jaký vliv měli tyto romány na soudobou společnost a jak byly přijaty jak kritikou, tak i veřejností.
Abstract in different language: The object of this undergraduate thesis is to cover the period of the 19th century in Great Britain and to show lives of children of ordinary people and the poor. Their lives were severely influenced by the industrial revolution. Changes connected with the period uprooted many families and caused a huge movement of people from the countryside to rapidly growing cities. The situation could not become unnoticed by the contemporary authors. The thesis is divided into three chapters that are respectively devoted to Charles Dickens and his novel Oliver Twist, Charlotte Brontë and Jane Eyre and finally to Thomas Hardy and his novel Jude the Obscure. Every novel describes various problems that children in 19th century could suffer from. The destinies of their fictional heroes and heroines are compared with real examples from the history. The thesis as well monitors the influence of the novels on the contemporary society and the way how the novels were received by reviewers and public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor Thesis - Kuzebauch.pdfPlný text práce549,38 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kuzebauch V.pdfPosudek vedoucího práce743,41 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kuzeubauch O.pdfPosudek oponenta práce951,7 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kuzebauch P.pdfPrůběh obhajoby práce363,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19648

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.