Title: Vyjádření obecného konatele v češtině a angličtině
Other Titles: Ways of expressing general agent in Czech and English
Authors: Viták, Filip
Advisor: Petrlíková, Jarmila
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19649
Keywords: konatel;podmět;způsob realizace;zájméno;semantické role
Keywords in different language: agent;subject;means of realization;pronoun;semantic roles
Abstract: Předmětem této práce je popsat prostředky používané k vyjádření obecného konatele v anglickém a českém jazyce. Prostředky jsou zde rozděleny do dvou hlavních skupin - implicitní a explicitní prostředky. Oba dva tyto typy jsou používané jak v českém, tak v anglickém jazyce. Součástí této práce je analýza, která zkoumá četnost jednotlivých prostředků použitých v češtině a angličtině. Jako zdrojový text pro tuto analýzu byly použity dvě knihy krásné literatury Harry Potter a Tajemná komnata napsána J. K. Rowlingovou a Mrtvá zóna, jenž napsal S. King. 78 excerptů bylo vybráno z těchto knih. Hlavním jazykem této práce je angličtina, proto byly prostředky vyjadřující obecného konatele vyňaty z anglických originálů a byly podrobeny analýze. K těmto excerptům byl nalezen oficiální překlad v českých verzích knih. A takto přeložené výňatky byly posléze podrobeny analýze. V analytické části je krátký komentář, týkající se identity prostředků použitých během překladu. Dále se v analytické části nachází porovnání četnosti shodných prostředků vyjadřujících obecného konatele v češtině a angličtině. V této práci jsou popsané faktory, které mohou ovlivnit výběr a četnost prostředků odkazujících na obecného konatele. V práci je také zahrnuta krátká diskuze o tom, zdali mohou neurčitá zájmena vyjadřovat všeobecného lidského konatele. Výsledky analytické částí této práce ukazují, že prostředky užité k vyjádření všeobecného konatele se z velké části shodují v obou jazycích. Nejvíce používaný prostředek k vyjádření všeobecného konatele byla negativní zájmena nobody a no one v anglickém jazyce a zájmeno nikdo v jazyce českém. Mezi další prostředky, jež byly použity v anglických zdrojových textech k vyjádření všeobecného konatele, patří zájmena you, we, one, a they, dále lexikální prostředky people, person, fool a girl a trpný rod. V českých překladech těchto textů byly použity jejich ekvivalenty, u zájmen vyjádřeny osobní koncovkou slovesa.
Abstract in different language: The subject of this thesis is to describe the means used to express general agent in the English and the Czech language. In the thesis the means are divided into two major categories - implicit and explicit means. Both types are used in Czech as well as in English. Analysis is the part of this thesis. The analysis observes the frequency of individual means used in Czech and in English. As a source texts two belles-lettres novels were used Harry Potter and Chamber of Secrets written by J. K. Rowling and Deadzone written by S. King. 78 means of reference of general human agent were excerpted from these novels. Source language of this thesis is English, so as the means of general human agent were excerpted from the English originals, which were subdued to analysis. Its official translation was found in the Czech version of books. Those translations were than subdued to analysis. The analytic part contains a brief comment on the identity of means used for translation. Comparison of frequency of identical means used in English and in Czech to express general human agent is in analytic part. In this thesis factors which could influence the choice and frequency of the usage of means expressing general human agent are described. A brief discussion whether the indefinite pronouns can refer to the general human agent or not is also involved in the work. The results of the analytic part of this thesis show us that the means of general human agent are at high rank congruent in both languages. The means referring to general human agent most used in the source text are negative pronouns nobody and no one in English and pronoun nikdo in Czech. Pronouns you, we, one and they belong among the other means used in English source texts, later on lexical means people, person, fool and girl and the passive voice. Its equivalents were used in the Czech translation of these texts in the case of pronouns expressed by personal verb-endings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vitak_Filip.pdfPlný text práce633,03 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vitak V.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Vitak O.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vitak P.pdfPrůběh obhajoby práce383,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19649

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.