Title: Příčiny a následky americké občanské války
Other Titles: The Causes and Effects of the American Civil War
Authors: Vála, Jan
Advisor: Vice, William Bradley
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19651
Keywords: občanská válka;abraham lincoln;otroctví;ekonomika;práva černochů;unie;konfederace;usa
Keywords in different language: civil war;abraham lincoln;slavery;economics;rights of blacks;union;confederacy;usa
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je popsat události a historický vývoj Spojených států před občanskou válkou a během let 1861-1865, odhalit příčiny a důsledky, které vedly k americké občanské válce a popsat změny, které válka přinesla. Práce je rozdělena do pěti hlavních chronologicky uspořádaných částí. První část práce poukazuje na nejdůležitější a nejvýznamnější důvody jak a proč občanská válka začala a objasňuje hlavní důvod k válce. Tím bylo otroctví, které odcizilo sever a jih země. Druhá část popisuje časovou osu války a poukazuje na bitvy a postavy, které byly přímo zapojeny v bojích a které postupně měnili historii Spojených států. Třetí část popisuje rozdíly v hospodářství obou znepřátelených území, jež byly také důvodem, proč válka začala spolu se změnami v sociální sféře, které jsou popisovány v části čtvrté, kde je hlavní důraz kladen opět na otroctví a poté i práva černochů. V této části je také popsáno sociální postavení žen v Americe během války a změny, které následovaly po ní. Poslední část je zaměřena na prezidenta Lincolna a jeho názory na otroctví. Ukazuje Lincolna v trochu jiném světle, než jak je všeobecně vnímán. Poukazuje na to, že Lincoln nebyl takový odpůrce otroctví, jak si většina lidí může myslet a že byl hlavně výborným politickým stratégem.
Abstract in different language: The object of this undergraduate thesis is to track the events and historical development of the United States before and during the years 1861-1865 and to discover the causes and effects that led to the American Civil War and that followed. The thesis is divided into five main parts based on the historical succession. The first part of the thesis points out the most important and most significant reasons how and why the Civil War started, it gives several reasons for the war making slavery the most important one and making it the main issue that alienated both the North and the South. The second part describes the historical timeline of the war pointing out the most important battles and characters that were directly involved in the battles and that were changing the history of the United States. The third part describes the differences in economy that were also one of the reasons for the war along with the social changes that are part of the fourth section of the work where the main focus is again on the question of slavery and the rights of African-Americans and also the social status of women in America during the war and afterwards is mentioned. The next part focuses on President Lincoln and his views on slavery. It images Lincoln in a slightly different way. The work shows that Lincoln was not such an abolitionist the majority of people may think.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Undergraduate thesis_Vala Jan.pdfPlný text práce655,84 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vala - pos ved BV0001.pdfPosudek vedoucího práce808,71 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vala - pos opon NS0001.pdfPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vala - prubeh obh0001.pdfPrůběh obhajoby práce532,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19651

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.