Title: Rozvoj kooperačních dovedností v hodinách anglického jazyka
Other Titles: Developing cooperative skills in English language classes
Authors: Válová, Zora
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19655
Keywords: kooperace;kooperativní učení;kooperační dovednosti;hodiny anglického jazyka
Keywords in different language: cooperation;cooperative learning;cooperative skills;english language classes
Abstract: Diplomová práce se zabývá rozvojem kooperačních dovedností v hodinách anglického jazyka. První kapitola je věnována důkladnému teoretickému popisu kooperativního učení. Projednává význam kooperativního učení v průběhu vzdělávacího procesu a popisuje jeho hodnotu s důrazem na vyvíjející se společnost a rozdílnosti ve třídách. Stručná historie kooperativního učení je uvedena z důvodu popsání vývoje tohoto pedagogického přístupu. Tato práce se také věnuje analýze kooperativního učení, popisuje jeho pět základních prvků a rozděluje kooperativní učení na tři hlavní druhy. Práce také popisuje roli učitele v procesu kooperativních činností a úkolů. Kooperativní učení je dále analyzováno v rámci hodin anglického jazyka a také z hlediska možných problému, které mohou během kooperativních aktivit vzniknout. Nedílnou součástí práce je také výzkum, který proběhl na vybraných českých školách. Cílem výzkumu bylo změřit použití kooperativního učení v náhodně navštívených hodinách a efektivitu jednotlivých aktivit. Výzkum byl proveden pomocí náslechů, zaznamenání průběhů hodin a následné analýzy získaných dat. Z výzkumu vyplývá, že kooperativní učení je na českých školách používáno a studenti rozvíjejí své kooperační dovednosti. Práce také poskytuje rady pro učitele, náměty pro další výzkum a omezení výzkumu.
Abstract in different language: The thesis deals with developing cooperative skills in English language classes. The first chapter is dedicated to a thorough description of cooperative learning. It discusses the importance of using cooperative learning during the educational process and describes the value of the outcomes in terms of changing society and diverse classrooms. A brief history of cooperative learning is presented in order to trace the development of the educational approach. In addition, cooperative learning is analyzed in terms of five essential elements and three main types of cooperative learning are distinguished. The thesis analyses the role of a teacher during cooperative learning tasks and activities. Also, cooperative learning is described in connection to English language classes and specific issues are commented. The thesis also focuses on challenges which can arise during the process of cooperative learning tasks and activities. A research done in selected Czech schools is commented on the thesis. The objective of the research was to measure the occurrence of cooperative learning activities and their effectiveness. The data for the research was collected by observations and further analyzed through a scoring rubric. The research suggests that cooperative learning happens to some extent in English classes and the students' cooperative skills are developed. The thesis also provides advice for teachers, suggestions for future research and limitations of the research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Graduate thesis_Valova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-V8lova - pos. ved GK0001.pdfPosudek vedoucího práce662,81 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Valova - pos opon MP0001.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Valova - prubeh obh0001.pdfPrůběh obhajoby práce514,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.