Title: České dějiny v krásné literatuře (mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a dějepisu s didaktickou aplikací)
Other Titles: The Czech history in fiction (Inter-subject relations in teaching the Czech language and history with didactic application)
Authors: Haladová, Markéta
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19729
Keywords: mezipředmětové vztahy;klíčové kompetence;průřezová témata;projektová výuka;integrovaná výuka;bloomova taxonomie;historická čítanka;každodennost;krásná literatura
Keywords in different language: inter-subject relations;key competencies;cross-sectional subjects;project;integrated forms;bloom´s taxonomy;historical reading-book;dailiness;fiction
Abstract: Kvalifikační práce se zabývá tématem mezipředmětových vztahů v systému současného školství. Problematika mezipředmětových vztahů, průřezových témat či klíčových kompetencí je v dnešním školství velmi frekventovaným tématem. Mezipředmětové vztahy jsou nyní realizovány ve formě samostatných cvičení k textu v jakékoliv učebnici, případně formou projektové či integrované výuky, jejichž možnému využití se věnuji v teoretické části své práce. Dalším předmětem mého výzkumu se stalo využití historických čítanek, případně historického dokumentu či filmu v hodinách dějepisu. Tvůrčí a autorskou část mé kvalifikační práce tvoří historická čítanka s didaktickými aplikacemi, která přirozeně propojuje vyučovací předměty český jazyk a dějepis, především tedy česky psanou literaturu a dějepis.
Abstract in different language: The issue of my thesis are inter-subject relations in teaching the Czech language and history with didactic application. The issues of interdisciplinary relations or key competencies are a very frequent topic in present education. The present interdisciplinary relations are implemented in a form of separated exercises to a text in any textbooks and that their fulfilling is embodied in Framework Educational Programme for Basic Education and School Educational Programme or the teachers can use project or integrated forms of education. Another point of my research was use of historical reading-books or historical documentary or a film in history classes. The creative and authorial part deals with Historical reading-book together with didactical applications that naturally connect Czech language and History and mainly literature and History.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Haladova Marketa.pdfPlný text práce4,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Haladova V.pdfPosudek vedoucího práce739,17 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Haladova O.pdfPosudek oponenta práce564,34 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Haladova P.pdfPrůběh obhajoby práce169,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19729

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.