Title: Historie Tachovska - didaktické využití ve výuce regionálních dějin
Other Titles: History Tachovska - didactic application in regional history
Authors: Cederová, Jana
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19730
Keywords: Tachovsko;hrad Přimda;klášter Kladruby;4. křížová výprava;pochody smrti;regionální dějiny;didaktické aplikace;husitství
Keywords in different language: Tachovsko;castle Přimda;Kladruby monastery;4th crusade;marches death;regional history;didactic application;hussitism
Abstract: Okres Tachov je příhraniční okres a jeho historický vývoj je specifickým tím, že jeho historie je tvořena prolínáním českého i německého obyvatelstva. Většinu obyvatel Tachovska tvoří lidé, kteří do tachovského okresu přišli po roce 1945 v rámci doosidlování. U obyvatelstva Tachovska tak můžeme vysledovat menší míru sounáležitosti s krajem než u obyvatel jiných okresů. Kladný vztah k domovu a vlastenectví může budovat učitel tím, že do své výuky bude integrovat regionální dějiny. Právě děti a mládež na Tachovsku jsou nejdůležitějším činitelem, u kterého můžeme do budoucna vzbudit zájem o dějiny a vybudovat sounáležitost s místem narození, a tím pádem také zájem o kulturní a ekonomický rozvoj okresu. Pro výuku regionálních dějin na Tachovsku neexistuje žádná publikace, kde bychom našli shrnuté dějinné události Tachovska pro edukační účely, tedy s vytvořenými a nabídnutými didaktickými aplikacemi. Domnívám se, že toto prázdné místo vyplnila má práce, která předkládá významné historické události na Tachovsku a k nim konkrétní aktivity, navíc sledující moderní trendy aktivizace dětí ve vyučování. Učitelům v okrese tak usnadní práci při začleňování místních dějin do výuky, kdy se mohou opřít o tuto práci a jednotlivé aplikace bez úprav použít nebo si je modifikovat dle vlastních potřeb.
Abstract in different language: County Tachov is a frontier area and its historical progress is specific by blending Czech and German inhabitants in the past. Most of the inhabitants of Tachov county are comprised by people who came here after 1945 in the context of (re-)settlement. By Tachov´s population, we can observe lower degree of sense of belonging together with region than by populations from other areas. Positive relationship to home and particism can a teacher build by including local history into his/her lessons. Now kids and youth comming from county Tachov are the most important factor; we can excite their interest in history and build up the sense of belonging to place where they were born and thereby interest in cultural and economic growth of the county. For Tachov local history itself exists no publication where we could find summary of local historical events for educational purposes. It means, that there is no publication providing formed and offered didactic application. I assume that this free space was filled by my thesis, which presents significant historical events in Tachov county and includes particular activities and follows modern trends in activation of kids during lessons. It also helps teachers by inclusion local history to their lessons, they can look for support and use particular applications with no adjusment or modify them in accordance with their own needs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cederova, diplomova prace.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cederova V.pdfPosudek vedoucího práce617,49 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cederova O.pdfPosudek oponenta práce438,07 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cederova P.pdfPrůběh obhajoby práce207,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19730

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.