Title: Pravěk severního Plzeňska: didaktická aplikace ve výuce regionálních dějin
Other Titles: The Prehistory of the North Pilsen: didactic applications in teaching of local history
Authors: Mašková, Yvonne
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19737
Keywords: pravěk;projektové vyučování;didaktické činnosti;regionální dějiny;neolit;doba bronzová;doba železná;doba římská
Keywords in different language: prehistory;project teaching;educational initiatives;local history;neolithic;bronze age;iron age;roman period
Abstract: Ve své absolventské práci chci upozornit na nesporná pozitiva projektové výuky. V jediném komplexním projektu proto prezentuji řadu aktivizačních didaktických činností, které by měly přesvědčit učitele o výhodách této metodiky. Nedílnou součást mé práce tvoří právě didaktické aplikace, které se zaměřují na regionální dějiny a zároveň jsou pojaty právě neotřelou inovativní vyučovací metodou, tedy projektovým vyučováním. Pro vyučování celého kontinuálního vývoje pravěkého osídlení regionu severního Plzeňska jsem zvolila vyučování pomocí jednoho dlouhodobého projektu, jenž má za cíl přiblížit žákům historii na základě jejich vlastního emocionálního prožitku.
Abstract in different language: In my graduate work I want to draw attention to the evident positive project-based learning. In a single complex project thus presents a number of motivating teaching activities that should convince teachers of the benefits of this methodology. An integral part of my work is very didactic applications that focus on regional history and are also being conceived novel innovative teaching methods, ie project teaching. In order to teach the entire continuous development of prehistoric settlement in the region Northern Pilsen I chose teaching through a long-term project, which aims to bring pupils history based on their own emotional experience.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace final.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Maskova V.pdfPosudek vedoucího práce767,65 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Maskova O.pdfPosudek oponenta práce395,58 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Maskova P.pdfPrůběh obhajoby práce175,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.