Title: Konstrukce a konstrukční části - výukový kurz pro žáky ZŠ
Other Titles: Construction and components - learning course for primary school
Authors: Frček, Michal
Advisor: Korytář, Jindřich
Referee: Pilous, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19826
Keywords: distanční kurz;základní škola;pracovní činnosti;technická výchova;strojírenské spoje;výuka
Keywords in different language: construction and components;learning course;primary school;engineering connections
Abstract: Zadáním této diplomové práce je vytvoření vzdělávacího distančního kurzu pro žáky základních škol v předmětu pracovních činností nebo technické výchovy. Tématem kurzu jsou konstrukce a konstrukční části se zaměřením na strojírenské spoje. Ve druhé kapitole se zaměřím na studium stávajících podkladů, dle kterých se v České republice toto téma vyučuje. Analyzuji vybrané dokumenty podle kritérií, které jsem si stanovil. Další částí této kapitoly je srovnání našeho RVP se zahraničním školským dokumentem stejné úrovně. Třetí kapitola se věnuje vymezením cílů výuky strojírenství a strojírenských spojů na základních školách. Jedná se zde o mnou navržený profil vyučování této oblasti. Čtvrtá kapitola se věnuje obsahu distančního kurzu. Je zde podrobněji vysvětleno vše, co by žáci měli umět. Při výběru materiálu pro výuku jsem se snažil o didaktickou transformaci a přizpůsobil látku žákům 7. a 8. ročníku druhého stupně základní školy. Následující pátá kapitola představuje kurz a program, ve kterém je kurz vytvořen. Nachází se zde i stručný popis jak kurz ovládat a jak ho zařadit do výuky. Jako příloha je u diplomové práce DVD, obsahující diplomovou práci ve formátu pdf a samotný kurz pro výuku.
Abstract in different language: The topic of this diploma thesis is Construction and components of learning course for primary school. The theme is mainly focused on engineering connections. In the second chapter I will deal with current documents, which are used as a base for Czech educational system for this subject. I will analyse chosen documents according to criteria, which I defined before. The next part of this chapter is comparison of our Framework Educational program and foreign documents which are at the same level. The third chapter is devoted to the definition of objectives of teaching Engineering and Engineering connections at primary schools. I will introduce my own way how to provide learning courses in this area. The fourth chapter is focused on content of distance learning course. There is described almost everything what is every student supposed to know. During the selection of material I tried to fulfil didactic transformation and as well as I adjusted the level for students of second stage of primary school. The following fifth part introduces the course and program where the course was created. There is shown a brief description how to work with the course and how it should be adapted into school. The DVD is also enclosed as an attachment. It includes this diploma thesis in pdf format and the learning course, which was already mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frcek_Diplomova_prace.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni vedouciho DP Frcek.pdfPosudek vedoucího práce312,09 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Frcek opon..pdfPosudek oponenta práce362,01 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Frcek protokol097.pdfPrůběh obhajoby práce147,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19826

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.