Title: Vysídlení rodiny Baurových z Úterý čp. 46
Other Titles: Expulsion of Family Baur from Úterý No. 46
Authors: Nachtmannová, Veronika
Advisor: Stočes, Jiří
Referee: Voltrová, Michaela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19829
Keywords: vyhnání sudetských němců z československa;mikrohistorická sonda;úterý plzeň-sever;česko-německé vztahy
Keywords in different language: expulsion of sudeten germans from czechoslovakia;probe micro-historical;úterý pilsen-north;czech-german relations
Abstract: Tato bakalářská práce přináší mikrohistorickou sondu pojednávající především o poválečném vysídlení sudetských Němců z Československa na příkladu jedné konkrétní rodiny z malého města Úterý na severním Plzeňsku. Mikrohistorická sonda je členěna na oddíl řešící historický vývoj města zahrnující i popis složení tamního obyvatelstva a oddíl zabývající se osudem rodiny Bauerových z domu č. p. 46. Poslední oddíl sondy je stručným shrnutím současných česko-německých vztahů v obci Úterý. Mikrohistorické sondě předchází kapitola s popisem historicko-politických událostí vedoucích k odsunu německé menšiny z československého území, která je velice důležitá pro pochopení souvislostí. Sonda byla zpracována na základě osobních vzpomínek přímého účastníka odsunu, které byly částečně podložené archivními prameny, historický úvod byl zpracován na základě odborné literatury.
Abstract in different language: The bachelor's thesis brings the micro-historical probe which mainly discuss the post-war displacement of the Germans from Sudetenland in Czechoslovakia. It is shown on the example of the specific family from the small town Úterý which is situated on the North of the Pilsen region. The micro-historical probe is divided into several parts. The first one describes historical development of the town including description of the local inhabitants and the other part is engaged in destiny of the Bauer's family living in the house number 46. The last part of the probe presents a brief résumé of the contemporary Czech-German relations in the village Úterý. The micro-historical probe is preceded by the chapter discribing historical and political events leading to the displacement of the German minority from the lands of Czechoslovakia. The chapter is very important for comprehension of the context. The probe was elaborated on the basis of the personal memories of one of the direct participants of displacement. His memories were partially supported by the archival sources and the historic introduction has been prepared on the basis of literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bpnachtmannova2014.pdfPlný text práce742,73 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Nachtmannova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Nachtmannova_op.pdfPosudek oponenta práce870,58 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Nachtmannova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce278,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.