Title: Slovníky a jejich použití během studia německého jazyka
Other Titles: Dictionaries and their use in the study of the german language
Authors: Vokurková, Magdaléna
Advisor: Voltrová, Michaela
Referee: Höppnerová, Věra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19830
Keywords: slovník;lexikografie;typologie slovníku;germanistika;výuka jazyků;použití slovníků
Keywords in different language: dictionary;lexicography;dictionary typology;germanistics;language teaching;use of dictionaries
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem slovníků a jejich použití během studia německého jazyka. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je nejdříve definován pojem slovník a stručně popsán historický vývoj slovníků. Následuje představení jazykovědné disciplíny lexikografie společně s jejím vztahem k lexikologii. Dále je slovník klasifikován podle různých kritérií a jako poslední je v teoretické části popsána role slovníku při studiu. Praktická část se zabývá výzkumem, který byl proveden formou dotazníku. Cílem ankety bylo zjistit, jaké slovníky studenti používají, jak často je používají a jak si při jejich použití počínají. Ankety se zúčastnilo 70 studentů německého jazyka ze Západočeské univerzity v Plzni. Práce obsahuje podrobnou analýzu výsledků ankety včetně jejich grafického zobrazení. V závěrečné části je stručně shrnut obsah práce a studentům doporučen optimální způsob používání slovníků.
Abstract in different language: This thesis addresses the topic of dictionaries and their application in the study of the German language. This work is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part starts with a definition of the term dictionary and a brief description of the historical development of dictionaries, followed by a presentation of the linguistic discipline of lexicography and its relationship to lexicology. The dictionary is then classified according to certain criteria, and the final theoretical section describes the role of the dictionary in studying. The practical part of this work involves research which was conducted through the use of a questionnaire. The goal of this survey was to identify what types of dictionaries students use, how often they use them, and how they work with them. Seventy students studying German at the West Bohemia University in Pilsen were polled for the questionnaire. This work contains a detailed analysis of the survey results, including graphic representations. The final section contains a brief summary of the content of this work and a recommendation for students regarding the optimal way to use dictionaries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vokurkova.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vokurkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Vokurkova_op.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vokurkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce256,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.