Title: Testování pohybových dovedností u dětí ve věku 10-11 let
Other Titles: The influence of program on physical capabilities of children between 10-11 years of age
Authors: Krčál, Jakub
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Salcman, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19957
Keywords: motorika;motorické schopnosti;motorické testy;tělesná výchova;mladší školní věk
Keywords in different language: motor activity;motor abilities;motor tests;physical education;school age children
Abstract: Výsledné informace této bakalářské práce zhodnocují účinnost speciálního vyučovacího programu z hlediska zlepšení pohybových předpokladů dětí mladšího školního věku. Pohybový program, který nese název Kids in motion je zastřešen mezinárodním projektem Comenius. Tento program zcela nahrazuje hodiny tělesné výchovy a je aplikován na žáky 5. ročníku 11. základní školy v Plzni. Výzkum je proveden pomocí metod vstupního i výstupního testování vybrané a kontrolní skupiny, u které probíhají klasické hodiny tělesné výchovy. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku pohybových předpokladů, strukturu vyučovacích hodin a popis dětí mladšího školního věku. V praktické části se nachází popis projektu, rozbor jednotlivých vyučovacích jednotek a ověření účinku cvičebního programu. Závěr práce se věnuje porovnávání získaných výsledků a také vytvořením závěrů pro tělovýchovnou praxi.
Abstract in different language: The results of my bachelor thesis stand as a result of efficiency testing of special education program that is focused on improvement of physical capabilities of pre-school children. The program called "Kids in Motion" is shielded by international project "Comenius". The program, that was the base of my work, stands as replacement of the physical education courses and is applied on 5th graders of 11th Elementary school in Pilsen. My research was based on the method of input/output testing of sampling group that also has the classical physical education courses. Theoretical part of work consists of the description of motion capabilities, structure of teaching classes and also the description of basic characteristics of pre-school youngsters. In practical part, I am concerned with description of "Kids in Motion" single course units and verification of effects of this programme. Conclusion of my thesis is focused on comparison of results and creating of conclusions and advices for physical education praxis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace KIM.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-KRCAL - VP.pdfPosudek vedoucího práce159,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-KRCAL - OP.pdfPosudek oponenta práce146,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-KRCAL.pdfPrůběh obhajoby práce49,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.