Title: Využití sportovních her na 1. stupni ZŠ - florbal
Other Titles: The usage of sport games in elementary schools - floorball
Authors: Beránková, Martina
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19982
Keywords: florbal;mladší školní věk;pravidla;průpravná cvičení;pohybové hry
Keywords in different language: floorball;younger school age;rules;basic exercises;motion games
Abstract: Diplomová práce na téma "Využití sportovních her na 1. stupni ZŠ florbal" je rozdělena na dvě části. Teoretickou, kde najdeme všeobecné informace, jako je například charakteristika mladšího školního věku, historie českého a světového florbalu, základní pravidla florbalu a úpravy pravidel pro školní prostředí, charakteristika herních činností jednotlivce nebo činností brankáře. Druhá část diplomové práce, ta praktická, obsahuje dvanáct průpravných cvičení a osm pohybových her, které byly realizovány na Základní škole v Horažďovicích, Blatenská 540 s žáky čtvrtého ročníku. Průpravná cvičení jsou zaměřena na manipulaci s hokejkou a míčkem, na přihrávání míčku, na vedení míčku. Cvičení a hry jsou podrobně popsány (pomůcky, popis, soutěž, útvar) a doplněny závěrečnou reflexí.
Abstract in different language: The thesis on the topic "The usage of sport games on the lower primary school - floorball" is devided into two parts. The theoretical part contains general information, e.g. the characteristics of the lower primary school age, the history of the Czech and international floorball, basic rules of the game, adaptation of the rules for the school climate, characterical game activities of a single player or goalkeeper. The second part of the thesis is practical part, that contains twelve training exercises and eight motion games, which were realised at Lower primary school in Horažďovice, Blatenská 540 with 4th grade pupils. Training exercises are focused on manipulation with a stick and a ball, passing a ball, dribbling a ball. Exercises and games are in details described (tools, desription, competition, structure) and copleted in the final reflection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Berankova.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BERANKOVA M. VP.pdfPosudek vedoucího práce176,96 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BERANKOVA M. OP.pdfPosudek oponenta práce132,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-BERANKOVA M.pdfPrůběh obhajoby práce43,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19982

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.