Title: Obec s pověřeným obecním úřadem
Other Titles: Municipality with authorized municipal office
Authors: Brotánková, Martina
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Triner, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20161
Keywords: veřejná správa;státní správa;územní samospráva;obec s pověřeným obecním úřadem;obec;obecní úřad;orgány obce;přenesená působnost;samostatná působnost;veřejnoprávní smlouvy;reforma;Zbiroh
Keywords in different language: public administration;local government;municipality with authorized municipal office;town;municipality;district authorities;delegated powers;separate powers;public contracts;reform;Zbiroh
Abstract: Tématem bakalářské práce je "Obec s pověřeným obecním úřadem". Práce obsahuje základní vymezení pojmů veřejné správy a územní samosprávy. Dále popisuje postavení obcí jako základních územně samosprávných celků, typologii obcí a především působnost obcí. Obec s pověřeným obecním úřadem vykonává působnost pro více obcí ve svém správním obvodu. Práce rozebírá jak činnost a organizační strukturu této kategorie obcí, tak i její vývoj v rámci územní reformy veřejné správy.Závěrem práce simuluje obec s pověřeným obecním úřadem na konkrétním případě pověřené obce Zbiroh.
Abstract in different language: Bachelor thesis is "Municipality with authorized municipal office". The thesis includes basic definitions of public administration and local government. It also describes the status of municipalities as basic local government units, typology and especially municipal jurisdiction. Municipality with authorized municipal office to exercise power in several municipalities in its district. The work examines both the activities and organizational structure of the category of municipalities and its development within the territorial reform. The thesis simulates the municipality with authorized municipal office in the particular case authorized municipality Zbiroh.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Brotankova M..pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek VP - Protankova - Louda.pdfPosudek vedoucího práce562,92 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek OP - Brotankova - Triner.pdfPosudek oponenta práce646,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Protokol - Brotankova.pdfPrůběh obhajoby práce342,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20161

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.