Title: Změny osídlení v pozdním středověku a raném novověku
Other Titles: Changes of settlement in the later Middle Ages and early modern period
Authors: Holata, Lukáš
Referee: Klápště, Jan
Macháček, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20669
Keywords: zaniklé vesnice;pozdní středověk;raný středověk;teorie sídelních areálů;chemická analýza půdy;letecké laserové skenování;demografie
Keywords in different language: deserted villages;late middle ages;early middle ages;settlement area theory;chemical soil analysis;airbone laser scanning;demography
Abstract: Tato disertační práce se zabývá problematikou transformací rurálního osídlení v pozdním středověku a raném novověku. Z pohledu archeologie usiluje zejména o hlubší porozumění pan-evropského fenoménu zanikání sídel, který je dosud stále málo poznaný. Jako metodologické východisko k tomu využívá dichotomii parole a langue jazykovědce F. de Saussura, která reprezentuje opozici událostí a struktur. Tento princip umožnil systematizovat mimořádně početný soubor různých příčin zániku osídlení s rozlišením mezi naracemi bezprostředních způsobů opuštění vsí a teoriemi, které stojí v pozadí celého procesu. Podle totožného metodologického východiska byla zároveň vymezena úloha archeologie. Ta je schopna pomocí progresivních technik detekovat bezprostřední způsob opuštění. Dokumentace stop lidských aktivit v areálech zaniklých sídel po jejich zániku umožnuje také definovat vágní termín "zaniklý" a specifikovat konkrétní vývoj určitého prostoru. Systematické studium vlastností sídel umožňuje odhalit náchylnost vesnic k opuštění, stejně jako prevenci vůči zániku. Autor usiluje o zahrnutí obou opozitních přístupů do jedné teorie a metodologie. Transformace sídelní struktury je studována na Rokycansku a Drahanské vrchovině. Podmínky pro zanikání jsou odvozeny z teoretického modelu. Vyhodnocení vlastností osídlení pomocí formalizovaných metod umožnilo specifikovat nedostatky sídel a naopak jejich kvality, které působily jako prevence vůči zániku. Výsledky indikují hierarchii všech elementů osídlení, které inklinují k centrální, periferní nebo marginální pozici. Vyhodnocená data nicméně naznačují, že samotné podmínky pro osídlení zanikání nezpůsobují, nastává tak až po "vychýlení rovnováhy" periferních nebo marginálních vesnic. Pro jeho uskutečnění musejí být navíc splněny další podmínky, které souvisejí s obnovou sídelní sítě. Konstatované závěry je nepochybně nutné testovat dalším výzkumem.
Abstract in different language: The doctoral thesis deals with the issue of settlement transformations in the Late Middle Ages and Early Modern period. The author summarises the main tendencies of settlement desertion from 21 European countries. The large collection of claimed reasons for abandonment is classified according to the F. de Saussure's dichotomy of parole and langue, representing the opposition of event vs. structure in this study. It distinguishes between the narration of the immediate abandonment of villages and theories which stand in the background of the entire process. According to this methodological basis, the role of archaeology in this study is specified. Progressive excavation techniques make possible the detection of the immediate manners of abandonment. Furthermore, the vague term "deserted" can be defined. The study of settlement characteristics enable to determine the predisposition of villages to abandonment as well as the possible prevention of desertion. The author attempts to incorporate both opposite approaches into one theory and methodology. The transformation of rural settlement is in the Drahany Uplands and the Rokycany region. The conditions for settlement abandonment are derived from the theoretical model. The evaluation of settlement characteristics using quantitative methods has enabled to specify the inadequacies of villages and to highlight the qualities of areas where villages generally survived. The results indicate the hierarchy of all elements of settlement; they can tend to the central, peripheral and marginal position. However, abandonment can occur after the deflection of the stationary nature of peripheral and marginal villages. For its realisation, other conditions had to be satisfied. These statements demand additional testing by subsequent research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Holata_Dizertace 2014.pdfPlný text práce35,59 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Holata - Klapste.pdfPosudek vedoucího práce772,55 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Holata - Machacek.pdfPosudek oponenta práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Holata - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce263,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.