Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŠvejcar, Ondřej
dc.contributor.refereeChvojka, Ondřej
dc.contributor.refereeKuna, Martin
dc.date.accepted2015-02-13
dc.date.accessioned2016-03-15T09:11:49Z-
dc.date.available2014-02-04cs
dc.date.available2016-03-15T09:11:49Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-09-29
dc.identifier63839
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20684
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce se zabývá vybranými aspekty pohřebního ritu únětické kultury v Čechách. Na základě shromážděných dat z publikovaných pohřebišť této kultury byly testovány otázky sledující variabilitu v rámci pohřebního ritu únětické kultury. K řešení byly použity metody matematické statistiky, analýza hlavních komponent a zpracování dat v prostředí geografických informačních systémů. Testované teoretické otázky byly zaměřeny především na identifikování takových struktur v pohřebním ritu únětické kultury, které by bylo možné interpretovat jako odraz různých společenských kategorií či skupin, a to jak na vertikální, tak i horizontální úrovni. Dále byly sledovány změny mezi oběma základními chronologickými obdobími únětické kultury. Na úrovni celých pohřebních areálů byly testovány možnosti identifikování základních společenských jednotek pravěkých komunit, jako jsou rodiny či domácnosti. Dále byly na této úrovni testovány otázky spojené s vnímáním starších pohřebních areálů založeném na přítomnosti mohylových náspů.cs
dc.format248 (460 919 znaků), I-LXXXI,cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstarší doba bronzovács
dc.subjectúnětická kulturacs
dc.subjectpohřební rituscs
dc.subjectgiscs
dc.subjectpcacs
dc.subjectprostorová analýzacs
dc.titleVariabilita pohřebního ritu v prostředí únětické kultuycs
dc.title.alternativeThe variability of funerary ritus of Únětice Cultureen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programArcheologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented thesis is dealing with selected aspects of the burial rite of the Unetic culture in Czech. On the basis of the collected data from published burial sites of this culture, the questions testing the variability within the frame of burial rite of the Unetic culture were observed. To obtain the solutions there were used methods of mathematical statistics, principal component analysis and processing of data in geographic information systems. The tested theoretical questions were focused primarily on identifying such structures in the funeral rite of the Únětice culture that could be interpreted as a reflection of different social categories or groups, and that includes both; the vertical and horizontal level. Further, there were observed the changes between the two basic chronological periods of the Únětice culture. At the level of the entire burial grounds there were tested the possibilities of identifying the basic social units of prehistoric communities, such as families or households. Furthermore, at this level there were tested the issues associated with the perception of older burial grounds based on the presence of tumulus mounds.en
dc.subject.translatedearly bronze ageen
dc.subject.translatedúnětice cultureen
dc.subject.translatedfunerary ritusen
dc.subject.translatedgisen
dc.subject.translatedpcaen
dc.subject.translatedspatial analysisen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svejcar2014final.pdfPlný text práce60,8 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Svejcar_Chvojka.pdfPosudek vedoucího práce694,24 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Svejcar - Kuna.pdfPosudek oponenta práce112,89 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Svejcar - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce456,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20684

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.