Title: Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningu
Other Titles: Computer literacy though e-learning
Authors: Filipi, Zbyněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20696
Keywords: počítačová gramotnost;e-kurs
Keywords in different language: computer literacy;e-kurs
Abstract: Disertační práce se věnuje výzkumu vlivu vybraných faktorů na rozvoj počítačové gramotnosti, který je podpořen studiem e-kursu. Pro zkoumání byl vybrán vysokoškolský předmět, ve kterém se rozvíjejí dovednosti využitelné při psaní kvalifikační práce. Jeho náplň zároveň odpovídá podstatné části modulu Advanced Word Processing (AM3) standardu European Computer Driving License (ECDL). Ověřování probíhalo mezi studenty prvního ročníku vysokoškolského studia Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni (FPE ZČU) v zimním semestru (ZS) akademického roku 2014/2015. K vyhodnocení byla využita data získaná od 99 studujících. Metodika ověřování vycházela z kauzálního výzkumu, který byl koncipován jako výzkum ex-post-facto. Pomocí kvantitativních statistických metod byl zkoumán vliv vybraných faktorů na úspěšné zvládnutí jednotlivých činností či celého předmětu. Využity byly úkoly, jejichž úplné zvládnutí je podmínkou pro úspěšné zakončení předmětu. Pro získání přehledu o úrovni deklarované počítačové gramotnosti ve vybraném operacionalizovaném segmentu byly využity jednotlivé otázky z didaktického testu. Dosavadní zkušenosti studujících byly zjišťovány dotazníkovým šetřením. Závěry z provedeného výzkumu byly zaměřeny především na rozbor vlivu formy studia na úspěšné zakončení předmětu, který s pomocí e-kursu pomáhá rozvíjet počítačovou gramotnost. Jednalo se o jediný z vybraných faktorů, u něhož se prokázal statisticky významný vliv na výsledky studujících.
Abstract in different language: The thesis deals with the research on the influence of selected factors on the development of computer literacy, which is backed by studying e-course. For investigation have been selected undergraduate course in which skills useful when writing theses are developed. Its content also corresponds to a substantial part of the module Advanced Word Processing (AM3) standard European Computer Driving License (ECDL). Verification was carried out among students in their first year of higher education studies Faculty of Education, University of West Bohemia in the winter semester of the academic year 2014/2015. For the evaluation of data was taken from 99 students. Verification methodology based on causal research, which was conceived as a research ex-post-facto. Using quantitative and statistical methods, were examined the influence of selected factors for successful individual activities or the whole subject. Used the tasks for which complete mastery is a prerequisite for the successful completion of a course. To get an overview of the level of computer literacy declared operationalized in selected segments were used individual questions from achievement test. The existing experience of learners was surveyed by questionnaire survey. The conclusions of the research were focused mainly on the analysis of the impact study form at the successful completion of the course, which uses e-course helps develop computer literacy. It was the only one selected in factors which showed statistically significant impact on the achievement of learners.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace_Filipi.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Oponentsky_POSUDEK_Zounek_Filipi_Plzen.pdfPosudek vedoucího práce530,77 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PP posudek_Filipi DP.pdfPosudek oponenta práce315 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-protokol Filipi116.pdfPrůběh obhajoby práce274,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20696

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.