Title: Metodické problémy výzkumu pasivní bezpečnosti a deformační odolnosti konstrukcí kolejových vozidel
Other Titles: Methodological problems of passive safety research and deformation resistance design of rail vehicles
Authors: Špirk, Stanislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20700
Keywords: pasivní bezpečnost;bezpečnost interiéru;kolejová vozidla
Keywords in different language: passive safety;interior safety;rail vehicles
Abstract: Pasivní bezpečnost kolejových vozidel je poměrně novou oblastí. Tato oblast částečně souvisí s některými předpisy v železniční dopravě. Nejvíce je však ovlivněna normou EN 15227 týkající se odolnosti skříní kolejových vozidel. Práce je zaměřena na pasivní bezpečnost interiérů. Cílem je vytvořit jednoduché posouzení bezpečnosti interiéru konkrétních kolejových vozidel. Pro tento účel je vytvořen virtuální model interiéru železničního a tramvajového vozidla. Potřebná data byla získána od výrobců a jedná se o nově navržená a aktuálně provozovaná vozidla. Vyhodnocení možných následků nehody je provedeno MKP simulací v kombinaci s MBS modely lidského těla. Použitým softwarem je Pam-Crash. Modely jednotlivých interiérů vozidel jsou vytvořeny vhodnou kombinací tuhých a deformovatelných sítí. Je zřejmé, že nejvýznamnějším prvkem interiéru je sedadlo, na které je v modelu kladen největší důraz. Při simulacích je uvažován nejběžnější zrychlující puls známý z literatury. Pro posouzení bezpečnosti byly zvoleny kolizní scénáře s největší četností výskytu. V simulacích je rovněž využit nově vyvinutý model lidského těla k posouzení pravděpodobnosti poranění. Model lidského těla je založen na Multibody přístupu s velmi detailní strukturou. Díky pokročilé biofidelitě tohoto modelu je možné dosáhnout poměrně přesných výsledků v krátkém výpočtovém čase.
Abstract in different language: Passive safety has become a new area of rail vehicles design. Passive safety is marginally related to various regulations and standards. Recently, however, the standard EN 15227 has been introduced. This thesis is focused on passive safety of railway vehicles interiors. The aim is to prepare a basic assessment of real rail vehicles interiors safety. A virtual model of railway vehicle and tram interior is created for this purpose. The data of vehicles constructions was obtained from local developers. Considered vehicles are newly developed and currently operated. Virtual safety assessment is carried by FEM and Multibody simulations. Simulations are performed in software PAM-CRASH. A combination of rigid and deformable parts is used for interiors models. The most significant feature of the interior is the seat. Because the solved problem is not provided by standards, it is commonly defined by using the acceleration pulse. Individual variations of collisions are selected with regard to efforts to assess the most common interior collisions of rail vehicle in terms of passive safety. A newly developed model of the human body is used for the simulations of occupant collisions. The human body model architecture is based on Multi Body structure. Thanks to this approach it has good biofidelity and short computational time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DISERTACNI_PRACE_Stanislav_Spirk.pdfPlný text práce6,66 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek skolitele Spirk.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudky Spirk.pdfPosudek oponenta práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zapis Spirk.pdfPrůběh obhajoby práce775,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20700

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.