Title: Sorites paradoxy a vágnost
Other Titles: Sorites paradoxes and vagueness
Authors: Brož, Petr
Advisor: Schuster Radek, Mgr. Ph.D.
Referee: Dach Stefanie, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22657
Keywords: filosofie jazyka;sorites paradoxy;vágnost;hraniční případy;eubulides z milétu;paradox hromady;paradox holohlavého;russell;ideální jazyk;epistemicismus;vícehodnotová logika;supervaluacionismus
Keywords in different language: philosophy of language;sorites paradoxes;vagueness;borderline cases;eubulides of miletus;the paradox of the heap;the bald man paradox;russell;ideal language;epistemicism;many-valued logic;supervaluationism
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá popisem sorites paradoxů a jejich vztahem k vágním termínům. Na začátku práce je pozornost věnována sorites paradoxům. Za první sorites paradoxy na světě jsou považované paradoxy holohlavého a hromady, které pravděpodobně vytvořil Eubuilides z Milétu. Sorites paradox je možné obecně vyjádřit třemi logickými formami, nicméně u každé z nich dochází k selhání matematické indukce, pročež se sorites paradoxy zdají býti neřešitelné. Za jev vyvolávající sorites paradoxy je považována vágnost, nejběžněji je definovaná jako vlastnost hraničních případů termínů. Vágnost začíná nabývat na důležitosti od přelomu 19. a 20. století, kdy se stává tématem například B. Russella, který se jí snaží vymýtit z přirozeného jazyka vlastní koncepcí ideálního jazyka. Na konci práce jsou popsány tři nejvýraznější filosofické přístupy k sorites paradoxům v moderní době, a to epistemický přístup, přístup vícehodnotové logiky a supervaluacionismus.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is concerned with the description of sorites paradoxes and their relation to vague predicates. The beginning of the thesis focuses on the history of sorites paradoxes. The very first sorites paradoxes are considered to be "The Paradox of the Heap" and "The Bald Man Paradox", both of which were probably created by Eubulides of Miletus. Sorites paradoxes may be formally expressed in 3 logic forms; however, as in every one of them mathematical induction occurs to fail, they seem unsolvable. The causing phenomenon of sorites paradoxes is considered to be vagueness, most commonly defined as a feature of borderline cases of terms. Vagueness has been increasingly important since the turn of the nineteenth and twentieth century, especially when it was taken as a topic by B. Russell who tried to eliminate vagueness from natural language in his conception called "Ideal-Language Approach". The end of this thesis describes the three most significant philosophical approaches to sorites paradoxes in the modern age epistemic view, many-valued logic and supervaluationism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Sorites paradoxy a vagnost.pdfPlný text práce966,56 kBAdobe PDFView/Open
broz_schuster.pdfPosudek vedoucího práce183,56 kBAdobe PDFView/Open
broz_dach.pdfPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
BROZ_P.pdfPrůběh obhajoby práce335,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22657

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.