Title: Role mírových misí OSN při řešení konfliktů: komparace mírových misí v Mali a Demokratické republice Kongo
Other Titles: Role of UN Peacekeeping Missions in Conflict Resolution: a Comparation of Peacekeeping Missions in Mali and The Democratic Republic of Congo
Authors: Vargová, Kateřina
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22809
Keywords: mírové mise;osn;minusma;monusco;mali;demokratická republika kongo
Keywords in different language: peace missions;un;minusma;monusco;mali;democratic republic of congo
Abstract: Tato práce se zabývá mírovými operacemi OSN v afrických státech. Cílem této práce je porovnat vybrané mise OSN a zjistit, jak se tyto mise liší, jak jsou schopné stabilizovat bezpečnostní situaci ve státech a jaké nástroje používají ke stabilizaci. Komparace je zaměřena na mandáty, funkce, nástroje, velikost a schopnosti misí stabilizovat státy a regiony. Pro Komparaci byly vybrány mise v Mali (MINUSMA) a Demokratické republice Kongo (MONUSCO). Obě mise jsou zkoumány od jejich vzniku (MINUSMA od roku 2013, MONUSCO od roku 2010) do roku 2015, kvůli aktuálnosti výstupů práce. Jako úspěšné mise chápu ty, které byly schopné deeskalovat konflikty a obnovit právní stát. Ani jedna stabilizační mise není schopna zajistit bezpečnost, MONUSCO především pro civilisty a MINUSMA především pro své vlastní pracovníky. V obou případech nelze hovořit o deeskalaci konfliktů. Mali možná byla stabilní v roce 2013, ale v roce 2014 vzrostl počet útoků vůči členům MINUSMA a tento počet neustále narůstá. Situace v Demokratické republice Kongo nikdy nebyla stabilní a mise je zaměřena na realizaci sekundárních projektů, které nemají kapacitu na to, aby zlepšily bezpečnostní situaci. Obě mise také selhávají při implementaci právního státu v jednotlivých zemích.
Abstract in different language: This bachelor thesis is a concern of the United Nations peace operations in African's states. The aim of this thesis is to compare two UN missions and find out how these missions differ, how they are able to stabilize the environment and the security in the states and which tools they are using for stabilization. The comparison is focused on mandates, functions, tools, size and ability to stabilize states and regions. For comparison missions in Mali (MINUSMA) and Democratic republic of Congo (MONUSCO) have been chosen. Both missions are explored from their establishment (MINUSMA from 2013, MONUSCO from 2010) to 2015, because of the accuracy of outputs. Like success missions we comprehend these, which were capable of deescalating conflicts and reestablishing the rule of law. Both stabilization missions are ineffective to secure safety, MONUSCO mostly for civilians and MINUSMA mostly for its own personnel. In both cases we can't speak about de-escalation of conflicts. Mali maybe was stable in 2013, but during 2014 the attacks increased toward members of MINUSMA, and number of attacks remained growing. Situation in Democratic republic of Congo was never stabilized and the mission is focused on a secondary project which hasn't the capacity to make security situation better. Both missions are also failing with implementation of the rule of law in the countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka 2016.pdfPlný text práce676,77 kBAdobe PDFView/Open
Vargova BP_ved.pdfPosudek vedoucího práce126,39 kBAdobe PDFView/Open
Vargova-BP_opo.pdfPosudek oponenta práce127,41 kBAdobe PDFView/Open
Vargova.pdfPrůběh obhajoby práce212,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.