Title: Bezdrátová autonomní vyhodnocovací jednotka pro sledování parametrů okolního prostředí
Other Titles: Wireless Unit for Environmental Monitoring
Authors: Zich, Jan
Advisor: Čengery Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Freisleben Jaroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23020
Keywords: monitorovací jednotka;mikrokontrolér;senzor;cc3200;bezdrátová komunikace;autonomní;solární panel;akumulátor;nabíjení;bezdotykové tlačítko;displej
Keywords in different language: monitoring unit;microcontroller;sensor;cc3200;wireless communication;autonomous;solar panel;accumulator;charging;touchless button;display
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku návrhu a konstrukce autonomní bezdrátové jednotky pro sledování parametrů okolního prostředí. Pro realizaci funkčního vzorku bylo zapotřebí nejprve provést důkladnou rešerši dostupných bezdrátových komunikačních technologií a jednočipových mikrokontrolérů. Po definici požadavků na sledované veličiny následoval výběr senzorů pevně integrovaných do zařízení a stanovení vhodného rozhraní pro rozšiřující senzorové moduly. Návrh elektroniky je částečně založen na analýze demonstračního zařízení výrobce mikrokontroléru a následné syntéze vlastního obvodového řešení s doplněním napájecího a senzorového subsystému. Zvláštní péče byla věnována problematice snižování proudového odběru zařízení a účinnosti. Určujícími parametry pří výběru komunikačního protokolu byla široká možnost připojení a snadná integrace do běžně používaných komunikačních systémů. Mechanická konstrukce je navržena s ohledem na adekvátní funkci senzorů, případnou drátovou konektivitu a s ohledem na moderní design vhodný do obytných prostorů. Výrobek je opatřen snadno ovladatelným fyzickým uživatelským rozhraním, které umožňuje jednoduchou vizualizaci vývoje úrovní jednotlivých veličin v čase. Výsledkem snažení je funkční zařízení s širokými možnostmi konfigurace měřených veličin, snadnou konektivitou, prodlouženou výdrží na akumulátor, efektivním systémem reprezentace výsledků měření a moderním designem.
Abstract in different language: This thesis is focused on the issue of design and construction of autonomous wireless unit for environmental monitoring. First it was necessary to perform a search for available wireless communication technology and a microcontroller for practical realization of a working sample. The definition of required monitored variables was followed by device-integrated sensors and the definition of appropriate interface for expanding sensor modules. The circuit design is partly based on the analysis of demonstration board produced by the microcontroller manufacturer and consecutive custom synthesis with addition of power and sensor subsystems. Special effort was dedicated to current consumption and efficiency. The communication protocol determining parameters were wide connectivity and easy integration into the commonly used communication systems. The mechanical construction is designed with respect to suitable sensor function, potential wired connectivity and with respect to modern design which is appropriate for residential premises. The device provides an easy-to-use physical user interface which is able to visualize the time progression of individual variables. The result is a functional device with wide configuration of measuring variables, easy connectivity, extended battery life, effective representation of measurement results and modern design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Zich.pdfPlný text práce6,95 MBAdobe PDFView/Open
067019_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,92 kBAdobe PDFView/Open
067019_oponent.pdfPosudek oponenta práce442,15 kBAdobe PDFView/Open
067019_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce305,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.