Title: Komparace indikátorů trvale udržitelného rozvoje v České republice a v zahraničí
Other Titles: Comparison of indicators of sustainable development in the Czech Republic and abroad
Authors: Mathauserová, Michala
Advisor: Říhová Pavla, Ing.
Referee: Nový Miloš, Ing. et Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23576
Keywords: trvale udržitelný rozvoj;indikátory;globální problémy;společnost;ekonomika;životní prostředí
Keywords in different language: sustainable development;indicators;global problems;society;economics;environment
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na trvale udržitelný rozvoj a nástroje pro jeho měření (indikátory). Jejím cílem je tyto indikátory analyzovat, využít je k porovnání České republiky s vybranými zeměmi a výsledky zhodnotit. První část práce se zabývá trvale udržitelným rozvojem obecně, jeho definicí, vývojem, základními pilíři a principy. Věnuje se také hlavním problémům, které se trvale udržitelný rozvoj snaží řešit, spolu s organizacemi a vybranými nástroji potřebnými pro tuto činnost. V druhé části práce je ČR porovnána pomocí 9 různých indikátorů, například HDP na obyvatele, Naděje dožití při narození, Ekologické stopy nebo Indexu lidského rozvoje, s vybranými zahraničními zeměmi, a jsou formulovány zjištěné výsledky.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on sustainable development and instruments for its measurement (indicators). Its goal is to analyse these indicators, use them to compare the Czech Republic with selected countries and to evaluate the results. In the first part the thesis deals with sustainable development in general, with its definition, development, basic pillars and principles. It also attends to the main problems, which sustainable development is trying to solve, together with organizations and selected instruments needed for this activity. In the second part of this thesis the Czech Republic is compared with selected foreign countries using 9 different indicators, e.g. GDP per capita, Life expectancy at birth, Ecological Footprint or Human Development Index, and the findings are formulated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Komparace indikatoru trvale udrzitelneho rozvoje v Ceske republice a v zahranicni (Michala Mathauserova).pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
mathauserova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce641,31 kBAdobe PDFView/Open
mathauserova oponent.pdfPosudek oponenta práce706,55 kBAdobe PDFView/Open
mathauserova obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce179,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23576

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.