Title: Analýza logistického systému ve vybraném podniku
Other Titles: Analysis of the logistics system of selected company
Authors: Prantlová, Zuzana
Advisor: Říhová Pavla, Ing.
Referee: Gladavská Lenka, Mgr. D.E.A.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23579
Keywords: logistika;náklady;skladování;řízení toku materiálu
Keywords in different language: logistic;costs;storage;material flow control
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu logistického systému ve vybraném podniku a následnému navržení opatření na zlepšení tohoto systému. V první části definuje teoretické oblasti v logistice výrobního podniku. Na začátku se zaměřuje na vymezení pojmu logistika, jeho definování a určení cílů logistiky. Následně probírá řízení toku materiálu, logistické náklady, skladování, dopravu, logistické informační systémy a vymezuje pojmy aktivních a pasivních prvků logistického systému Ve druhé části se zabývá samotnou analýzou logistických činností podniku Steatit s. r. o., nejdříve krátce charakterizuje danou společnost a poté popisuje jednotlivé části jejího logistického systému. Následně jsou v práci navržena opatření, která povedou ke zlepšení celého logistického systému společnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the analysis of logistic system in selected company and afterwards suggestion for improvement of this system. In the first part it defines theoretical area in the logistics of production company. It focuses on definition of the term logistics and determination of goals of logistics at the beginning. It discusses material flow control, logistic costs, storage, transport and defines terms of active and passive elements of the logistic system. At the second part it is focused on the realization of the analysis of logistic activities of the company Steatit s. r. o. At first it shortly characterizes selected company and then it describes individual parts of its logistic system. Suggestions for the improvements are in this bachelor thesis afterwards, which leads to the improvement of the whole logistic system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Prantlova_Zuzana.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
prantlova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce614,18 kBAdobe PDFView/Open
prantlova oponent.pdfPosudek oponenta práce826,64 kBAdobe PDFView/Open
Prantlova obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce191,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23579

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.