Title: Technické řešení a parametry pro návrh cenově nejpříznivější stavby objektu bytového domu
Authors: Pilík, Jan
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Staňková Hana, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23609
Keywords: bytový dům;pořizovací cena;konstrukce;střecha;omítky;výplně otvorů;konstrukční systém;zdroj vytápění;zateplení objektu
Keywords in different language: apartment building;purchase price;construction;roof;plaster;openings;structural system;heating source;building insulation
Abstract: V diplomové práci řeším téma, které může pomoci mnoha lidem ve stavebnictví do budoucna nebo může být odrazovým můstkem pro řešení nejlevnějšího návrhu a to nejen pro bytové domy. Ačkoliv se odkazuji ve výsledném shrnutí, že ne vždy to nejlevnější je nejhorší a to samé u toho nejdražšího. V dnešní době v České Republice při výběrovém řízení rozhoduje nejnižší cena např. u veřejných výběrových řízení. Tento styl oceňování se nyní čím dál častěji projevuje u soukromých osob resp. stavebníků. Tímto vzniká riziko ocenění nekvalitních materiálů (pokud nejsou vyloženě předepsané projektantem). Nekvalitní materiál zákonnou záruční lhůtu 60 měsíců resp. životnost vydrží. Tato diplomová práce má poukázat, že se nemá projektovat bezhlavě, ale při řádné přípravě se dá na základě analýzy konstrukčních řešení a detailů navrhnout relativně ekonomicky výhodný bytový dům a další stavby ve stavebnictví. Práce je rozdělena na tři hlavní části, v té první stručně popisuji vlastnosti konstrukčních systémů, stropních konstrukcí, střešní konstrukce, výplní otvorů, vnitřních omítek, zateplení objektu, zdrojů vytápění. Druhá část tvoří celkový výčet konstrukcí/materiálů, které budou cenově porovnány a doporučeny k realizaci. Třetí částí je závěrečné grafické shrnutí jednotlivých dílčích řešení v grafech s odůvodněním pro realizaci.
Abstract in different language: In my Diploma work solves a theme that can help many people in the construction industry for the future or it can be a springboard for the cheapest solution design and not only for residential buildings. Although I refer in the final summary, not always what is cheapest is the worst, and the same for the most expensive. Czech Republic country in present during the selection process decide the lowest price eg. By public tender. This style pricing is now more often to seen by private person, respectively. builders.While those pricing build up risk of awards unquality materials (if not downright prescribed by the designer). Unquality material warranty period is 60 months by the law.This diploma work has show we should projected with brain with proper analyse,with proper training can be on the base of quality analysis and the details suggest create a relatively economical residential house and other buildings in construction. The work is divided into three mains parts.The first part describe the characteristics of structural systems, floor structures, roof structures, filling holes, internal plastering, building insulation, heating sources. The second part consists calculating of a total list of construction / materials that will be affordable compared and recommended for realisation. The third part is the final graphical summary of each various solutions shows in graphs with explanation for realisation. I hope so you will enjoy my presentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pilik Jan 2016.pdfPlný text práce19,26 MBAdobe PDFView/Open
Pilik_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce684,23 kBAdobe PDFView/Open
Pilik_oponent.pdfPosudek oponenta práce788,43 kBAdobe PDFView/Open
Pilik_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce197,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23609

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.