Title: Postupy při zjišťování průběhu hranic pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním
Other Titles: The methods of the borderline detection to restore the cadastral register by new mapping
Authors: Jůzlová, Tereza
Advisor: Pekarská Jana, Ing.
Referee: Šíma Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23622
Keywords: katastr nemovitostí;obnova katastrálního operátu;mapování;zjišťování průběhu hranic
Keywords in different language: cadastre of real estates;renewal of cadastre documentation;mapping;boundaries detection
Abstract: Diplomová práce se zabývá postupy při obnově katastrálního operátu mapováním s důrazem na etapu zjišťování průběhu hranic. Rozbor těchto postupů je založen na získání informací z platných legislativních předpisů a technických návodů a na jejich porovnání s praktickým postupem při zjišťování hranic v terénu. Část práce je věnována historickému vývoji mapování a způsobům dřívějších místních šetření. Dále je zpracován a popsán postup jednotlivých prací při zjišťování průběhu hranic v současné právní úpravě a s využitím moderních technik. Na konkrétních příkladech je popsán praktický průběh zjišťování hranic a jsou ukázány nejčastější problémy.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with procedures by the renewal of cadastre documentation by mapping with an emphasis on the stage of the boundaries detection. The analysis of these procedures is based on the information obtention from the valid legal regulations and technical guidelines and comparing them to practices on the boundaries detection in the field. A part of the work is devoted to the historical development of mapping and methods of boundaries detection in earlier investigations. Further, the procedures of each works are processed and explained by the boundaries detections in the current legislation and with using modern techniques. The practical boundaries detection is described on the specific examples and the common problems are shown.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_juzlova.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
PO_Juzlova.pdfPosudek oponenta práce871,95 kBAdobe PDFView/Open
PV_Juzlova.pdfPosudek vedoucího práce898,93 kBAdobe PDFView/Open
P_Juzlova.pdfPrůběh obhajoby práce30,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23622

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.