Title: Rekostrukční modely území lokality Paště
Other Titles: Reconstructive models of territory of locality Paště
Authors: Dudáček, Ondřej
Advisor: Čada Václav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23625
Keywords: paště;královský hvozd;rekonstrukční model;hodnocení krajiny
Keywords in different language: paště;královský hvozd;reconstructive model of territory;landscape assessment
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá lokalitou Paště. V první části je popsán vývoj historického územně správního celku Královský Hvozd, jehož byla tato lokalita součástí. V druhé části je provedeno hodnocení krajiny z hlediska hospodářského využití a z hlediska změn využití půdy v letech 1837, 1937 a 1987. V další části této práce je popsána rekonstrukce digitálního modelu reliéfu z map II. a III. vojenského mapování a z pozemkové mapy vojenského újezdu. Popsán je také postup hodnocení kvality vytvořených digitálních modelů reliéfu. Čtvrtá část této práce popisuje návrh geodatabáze pro polohopisná data rekonstrukčního modelu. Je zde uveden také postup naplnění této geodatabáze daty stabilního katastru (1837), pozemkového katastru (1937) a pozemkové mapy vojenského újezdu (1987). V předposlední části je popsána tvorba 3D modelů budov na základě analýzy dobových pramenů a typické zástavby v lokalitě. V poslední části této práce je popsán postup vytvoření rekonstrukčních modelů území lokality Paště z rekonstruovaných digitálních modelů reliéfu, polohopisného obsahu a 3D modelů budov.
Abstract in different language: This diploma thesis is concerned with the Paště locality. The rst part of the thesis aims to a development of a historic administrative unit called Královský Hvozd, part of whom was the Paště locality. The second part of the thesis focuses on a landscape assessment of the Paště locality. Land use in years 1837, 1937 and 1987 and its changes among these years are assessed. Third part of the thesis is concerned with the reconstruction of a digital terrain model based on maps of the II. military survey, maps of the III. military survey and of the parcel map of the restricted military area. A theory and practice of a quality assessment of the reconstructed digital terrain models are described and dicussed. In the fourth part of the thesis is described the design of a geodatabase designed for a planimetric component of reconstructive models. The process of vectorization of historical maps of the stable cadastre (1837), maps of the cadastre of lands (1937) and the parcel map of the restricted military area (1987) is described. Fifth part of the thesis is concerned with the reconstruction of 3D models of buildings. The reconstruction is based on rules derived from historical information sources and from analyses of typical historical buildings in the locality. In the last part of the thesis is described the creation of reconstructive models of territory in years 1837, 1937 and 1987.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Dudacek.pdfPlný text práce14,95 MBAdobe PDFView/Open
PO_Dudacek.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
P_Dudacek.pdfPrůběh obhajoby práce31,81 kBAdobe PDFView/Open
PV_Dudacek.pdfPosudek vedoucího práce164,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.