Title: Alokace režijních nákladů na vybrané produkty dopravního podniku
Other Titles: Allocation of overhead costs on selected products transport company
Authors: Macháňová, Eliška
Advisor: Nový Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Vávra František, Doc. Ing. CSc.
Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23631
Keywords: nákladové účetnictví;nákladová analýza;kalkulace nepřímých nákladů;alokace nákladů;nákladový objekt
Keywords in different language: cost accounting;cost analysis;calculation of overhead costs;cost allocation;cost object
Abstract: Předložená diplomová práce řeší problematiku nákladové analýzy a alokace režijních nákladů. Hlavním cílem je analýza současných způsobů alokace režijních nákladů na vybrané produkty Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. a návrh nové metodiky alokace režijních nákladů. Součástí práce je také tvorba programového vybavení v programu Visual Basic pod MS Excel, které umožňuje v návaznosti na současný účetní systém podniku analýzu režijních nákladů firmy a jejich alokaci na vybrané produkty. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky, na kterých stojí praktická část této práce. Praktická část řeší nejprve analýzu současného stavu, dále návrh nového modelu alokace režijních nákladů a jejich srovnání. V závěrečné části jsou shrnuty nejdůležitější informace, které byly v rámci diplomové práce řešeny a z nich vyplývající doporučení.
Abstract in different language: The presented thesis deals with problems of cost analysis and allocation of overhead costs. The main aim is to analyse the present ways of allocation of overhead costs on selected products of Pilsen City Transport Company and a proposal for a new methodology for allocation of overhead costs. The work also includes a software created in Visual Basic under MS Excel which allows to analyse a present state of overhead costs of the company following current accounting system and allocation of overheads on selected products. The first part contains theoretical knowledge underpinning the practical part of this work. The practical part deals with the analysis of the current state, consequently suggesting a new model of allocation of overhead costs and their comparison. The final section summarizes the most important information that was within the thesis dealt with and the ensuing recommendations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Machanova-DP.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
PV_Machanova.pdfPosudek vedoucího práce137,36 kBAdobe PDFView/Open
PO_Machanova.pdfPosudek oponenta práce848,64 kBAdobe PDFView/Open
P_Machanova.pdfPrůběh obhajoby práce59,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23631

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.