Title: Vliv pravidelného cvičení na problémy s koordinací u dětí mladšího školního věku
Other Titles: Impact of regular exercise on the coordination problems among children of younger school age
Authors: Šrůma, Vojtěch
Advisor: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Referee: Kolovská Ilona, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24363
Keywords: koordinace;rozvoj;mladší školní věk;mabc-2
Keywords in different language: coordination;development;younger school age;mabc-2
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zjišťováním vlivu pravidelného cvičení na rozvoj koordinace u dětí mladšího školního věku. Teoretická část je zaměřena na motorické schopnosti s důrazem na schopnosti koordinační. Dále je zde popsán vývoj hrubé motoriky u dětí v mladším školním věku. Část praktická zjišťuje, jaký vliv měla více než dvouměsíční pohybová intervence na rozvoj koordinace. Použitím testové baterie MABC2 pro děti ve věku 7-10 byly otestovány 2 skupiny dětí v poměru 17:17. Jedna skupina dětí následně procházela rozvojem, jehož vliv byl ověřován pomocí druhého, výstupního testování. Statistickými výpočty byla ověřena dříve stanovená hypotéza, která předpokládala výraznější zlepšení u skupiny s pohybovou intervencí.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with effect of regular exercise on the development of coordination among children of younger school age. The theoretical part focuses on motor skills, with an emphasis on coordination skills. This part also describes development of gross motor skills of children at younger school age. Practical part attempts to assess the effect of more than two-month long physical intervention on coordination development. Using the test battery MABC-2 for children aged 7-10 we tested two groups of children in the ratio of 17:17. Then the impact of intervention on one group of children was evaluated using output coordination test. Statistical calculations confirmed previously established hypothesis which predicted greater improvement in the group with physical interventions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vojtech Sruma.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
Sruma V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce135,73 kBAdobe PDFView/Open
Sruma V. - OP.pdfPosudek oponenta práce209,78 kBAdobe PDFView/Open
Sruma V..pdfPrůběh obhajoby práce65,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.