Title: Metodika a technika moderního tanečního stylu Pole Dance
Other Titles: Modern dance style Pole dance
Authors: Minaříková, Yvona
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24376
Keywords: pole dance;metodika nácviku;technika provedení
Keywords in different language: pole dance;training methodology;technology execution
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat nový moderní taneční sport Pole Dance, dále představit základní technické vybavení nutné k uskutečnění a provádění cviků. Hlavní částí práce byl převážně praktický blok, ve kterém byly na začátku popsány průpravné cviky na rozvoj motorických schopností potřebných k Pole Dance. Jednalo se o flexibilitu a sílu celého těla. Také byl zmíněn nácvik vybraných akrobatických prvků. I tato oblast bakalářské práce byla doplněna fotografiemi. Rovněž byla uvedena podrobná průprava k výuce pro začátečníky a ukázky prvků pro mírně pokročilé. Ani v této části bakalářské práce nechyběly fotografie, které znázorňovaly prvky Pole Dance. Tato bakalářská práce může sloužit případně jako podklad pro představení nového tanečního stylu, ale také jako osnova jeho tréninku a výuky.
Abstract in different language: The aim of the thesis was to characterize the new modern dance Pole Dance sport, as well as introduce basic technical equipment necessary for the execution and implementation exercises. The main part of the work was mostly practical block in which they were described at the beginning of preparatory exercises for the development of motor skills needed to Pole Dance. This area of the thesis was accompanied by photographs. It was also presented detailed preparation for teaching beginners and demonstrations elements for slightly advanced. Even in this part of the thesis were not missing photographs, which depicted elements Pole Dance. This thesis may eventually serve as a basis for presenting new dance style, but also as an outline of his training and teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC Minarikova.pdfPlný text práce14,4 MBAdobe PDFView/Open
MINARIKOVA Y. - OP.pdfPosudek oponenta práce177,71 kBAdobe PDFView/Open
MINARIKOVA Y..pdfPrůběh obhajoby práce58,56 kBAdobe PDFView/Open
MINARIKOVA Y. - VP.pdfPosudek vedoucího práce160,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.