Title: Adjektiva v tisku
Other Titles: Adjectives in printed media
Authors: Kocandová, Jana
Advisor: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Referee: Voltrová Michaela, Dr. phil.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24491
Keywords: adjektivum;deklinace;komparace;slovotvorba;německý tisk
Keywords in different language: adjective;declension;comparison;word-forming;german magazines
Abstract: Předmětem této bakalářské práce jsou adjektiva s tisku. Toto lingvistické téma je zaměřeno na adjektivum jako slovní druh a jeho slovotvorbu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část se všeobecně zabývá adjektivem jako slovním druhem. Nejprve je vysvětlena definice adjektiva, gramatická charakteristika, jeho použití ve větách, sémantika a nakonec jeho deklinace a komparace. Další kapitola popisuje slovotvorné typy adjektiva. Praktická část analyzuje slovotvorbu adjektiv ve vybraných textech dvou německých magazínů, "Der Spiegel" a "Stern". Poslední kapitola shrnuje výsledky analýzy a srovnává četnost výskytu jednotlivých slovotvorných typů.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is adjectives in printed media. This linguistic theme is focused on adjectives as a word class and their word-formation. The thesis is divided in two main sections, theoretical and practical. The theoretical section describes general knowledge of adjectives as a word class. At the beginning, the definition of adjectives, the grammatical characteristics, its use in the sentences, the semantics and finally, its declension and comparison are explained. The next chapter describes the word-forming types of adjectives. The practical section analyses word-formation of adjectives in selected texts in two German magazines, "Der Spiegel" and "Stern". The last chapter summarizes the results of the analysis and compares the frequency of individual word-forming types.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kocandova.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Kocandova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Kocandova_op.pdfPosudek oponenta práce807,44 kBAdobe PDFView/Open
Kocandova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce344,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.