Title: Fenomén inkvizice: jedné z nejstarších organizací v evropských dějinách.
Other Titles: Phenomenon of Inquisition : one of the oldest organizations in the European history.
Authors: Hortová, Vilma
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Neupauer Eduard, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24699
Keywords: inkvizice;hereze;křesťanství;dominikáni;františkáni;kataři;valdenští;tortura;tresty;církevní dokumenty;inkviziční záznamy;čarodějnice.
Keywords in different language: inquisition;heresy;christianity;dominicans;franciscans;cathars;waldensians;tortura;penalties;church documents;records of the inquisition;witch.
Abstract: Práce si klade za cíl přiblížit proces vzniku a fungování jedné z nejstarších evropských institucí, ze které se postupem doby stal obávaný fenomén a dá se říci, že její pověst je dodnes temným stínem křesťanské církve. Časově je ohraničena koncem středověku - práce tedy není zaměřena na řešení tzv. "čarodějnických procesů", které jsou ve většině případů již novověkou záležitostí. Předmětem zkoumání je zejména původní účel založení této instituce, kterým bylo cílené vyhledávání náboženských názorů a učení, které křesťanská církev označovala jako herezi a dále také systém jejího fungovlání. Práce se také zaměří na řád sv. Dominika v souvislosti s jeho pověřením hlavního vykonavatele inkviziční činnosti (spolu s menší úlohou františkánského řádu).
Abstract in different language: This thesis seeks to explain process of formation and functioning of one of the oldest European institution, from which over time became a feared phenomenon and we can say that her reputation is still dark shadow of the Christian Church. Time is bounded by end of Middle Ages - the work is not aimed at solving the so-called. "Witch trials", which in most cases are already a matter of modern times. The subject of investigation is particularly original purpose of the establishment of this institution, which has been targeted search of religious views and teachings that marked the Christian church as heresy, and also a system of its functioning. Work will also focus on the Order of St. Dominika in connection with the commission of the main executors of the inquisitorial activity (along with the smaller role of the Franciscan Order). Used processing methods: descriptive, comparative and analytical methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fenomen inkvizice.pdfPlný text práce652,61 kBAdobe PDFView/Open
hortova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce621,78 kBAdobe PDFView/Open
hortova_neupauer.pdfPosudek oponenta práce708,67 kBAdobe PDFView/Open
Hortova_V.pdfPrůběh obhajoby práce674,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24699

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.