Title: Cévní mozková příhoda před branami nemocnice
Other Titles: Cerebrovaskular accident in front of hospital gates
Authors: Kulová, Nikol
Advisor: Sviták Roman, MUDr.
Referee: Holubec Luboš, Doc. MUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24963
Keywords: cévní mozková příhoda;ischemie;hemoragie;rizikové faktory;příznaky
Keywords in different language: stroke;ischemia;hemorrhage;risk factors;signs
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje problematice cévní mozkové příhody před branami nemocnice, tedy době, kdy je důležité co nejdříve rozpoznat příznaky, zajistit postiženému dostupnost přednemocniční neodkladné péče a následné péče ve zdravotnickém zařízení. Teoretická část popisuje anatomii a fyziologii krevního zásobení mozku, rizikové faktory, druhy prevence, ischemickou i hemoragickou cévní mozkovou příhodu, jejich symptomy, diagnostiku a specifickou i nespecifickou terapii. Závěrem je popisován postup vyšetření, diagnostika a směrování pacienta v přednemocniční neodkladné péči. Praktická část je zaměřena na informovanost veřejnosti o cévní mozkové příhodě, také se věnuje informovanosti různých věkových skupin. Dále zpracovává statistická data Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje z pohledu počtu pacientů se suspektní cévní mozkovou příhodou.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the issues of stroke before the gates of a hospital, which means the time when it is essential to diagnose symptoms and secure accessibility of urgent prior-to-hospital care and subsequent care in the medical facility for the disabled. The theoretical part describes the anatomy and physiology of blood supplying of the brain, high-risk factors, types of prevention, ischemic and hemorrhagic stroke, their symptoms, diagnostics of them and specific and non-specific treatment. At the end of the theoretical part, procedure of examination, diagnosis and routing of a patient in a prior-to-hospital care is described. The practical part is focused on public awareness of the stroke, and it also deals with the awareness of different age groups. Furthermore, it processes the statistic data of Emergency medical service of the Pilsen region from the point of view of departures to patients with suspicion on stroke.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulova_Cevni mozkova prihoda pred branami nemocnice.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Kulova VP.pdfPosudek vedoucího práce897,62 kBAdobe PDFView/Open
Kulova OP.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Kulova.pdfPrůběh obhajoby práce379,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24963

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.