Název: Efektivní nákup a prodej podniku
Další názvy: Effective purchase and sale of business
Autoři: Mončeková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Hofman Jiří, Dr. Ing.
Oponent: Jelínková Eva, Ing.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25662
Klíčová slova: nákup;prodej;efektivnost;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: purchase;sale;effectivity;financial analysis
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na zhodnocení efektivnosti nákupních a prodejních procesů ve vybrané společnosti, která se zabývá strojírenskou výrobou. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část, které na sebe navazují. První kapitola obsahuje informace o vybrané společnosti, její historii, výrobním programu a finanční analýzu včetně porovnání výsledků hospodaření společnosti. V dalších kapitolách této práce je charakterizován nákup a prodej na základě odborné literatury a současně nákup a prodej ve vybrané společnosti. Součástí je provedený nákupní a prodejní audit. Další kapitola je věnována analýze nákupních a prodejních procesů. Obě tyto oblasti jsou popsány na základě jejich silných a slabých stránek. V poslední části práce jsou uvedeny návrhy na zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to evaluate the effectivity of buying and selling processes in a chosen company focused on mechanical production. The thesis consists of a theoretical and a related practical part. The first chapter presents the information concerning the chosen company, its history, production programme and financial analysis, including the comparison and contrast of the company's economic results. The following chapters of the thesis are focused on the characterization of purchase and sale according to secondary literature and simultaneously describe the purchase and sale in the chosen company. The buy-sell audit is included as well. The next chapter is devoted to the analysis of buying and selling processes. Both of these areas are described with regard to their strengths and weaknesses. The last part of the thesis offers some suggestions for the improvement.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn. Plný text bude přístupný od 02. 03. 2020.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Martina Moncekova.pdfPlný text práce5,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Moncekova - rozh..PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP242,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Moncekova M. - V.PDFPosudek vedoucího práce538,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moncekova M. - O.PDFPosudek oponenta práce652,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moncekova M. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce183,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25662

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.