Title: Vztah vybraných kondičních motorických schopností k očekávání a postojům k TV u žáků druhého stupně ZŠ
Other Titles: Relationship of selected motor abilities to the expectations and attitudes to Physical education in childrens at grade school.
Authors: Pajmová, Tereza
Advisor: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Referee: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27071
Keywords: vytrvalostní schopnosti;dotazník;testování;motivace;motorické testy.
Keywords in different language: endurance skills;questionnaire;testing;motivation;motor tests.
Abstract: Diplomová práce je zaměřená na srovnání spojitosti mezi vytrvalostními schopnostmi a postoji žáků k tělesné výchově od 11 do 15 let. Testování vytrvalostních schopností probíhalo pomocí tří testů - Progresivní člunkový běh (Beep test), Výdrž ve shybu a Jacíkův test. Zjištěná data se budou porovnávat s výsledky Dotazníku postojů k předmětům. Výsledky budou nápomocné základní škole, na které testování probíhalo, tak i rodičům žáků.
Abstract in different language: The thesis is focused on the comparison of the association between endurance skills and attitudes pupil to physical subject 11 - 15 years. Testing of endurance skills was carried through three tests - Progresive shuttle run (Beep test), Stamina of pull up, Jacic´s test. Found date will be compared with the results of the Questionnaire attitudes to the subject. The results will be helpful in elementary school, where testing was conducted and the parents of pupils.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pajmova_Tereza_Diplomova_prace.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
Pajmova T. - VP.pdfPosudek vedoucího práce134,33 kBAdobe PDFView/Open
Pajmova T. - OP.pdfPosudek oponenta práce167,75 kBAdobe PDFView/Open
Pajmova T..pdfPrůběh obhajoby práce49,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27071

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.